Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Обявления Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 15 Юни 2018г. 15:58ч.

РЕШЕНИЕ № 76

от 30.05.2018 г.

Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин

 

На основаниечл. 21, т. 9, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от Търговския закон, чл. 62, ал. 3 и чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения по закона за лечебните заведения, чл. 39, ал. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, приета от Общински съвет – Девин,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Обявява конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин, който да се проведе на три етапа:

 

- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите и необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени;

-  представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

-  събеседване с кандидатите.

II. Приема следните условия за провеждане на конкурса:

1.Изисквания към кандидатите:

1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2. Необходими документи:

-  Заявление за участие.

-  Автобиография.

- Копия от документи за завършено образование и придобита квалификация, в съответствие с обявените изисквания, заверени собственоръчно „Вярно с оригинала”, а оригиналите се предоставят на конкурсната комисията за сверяване в деня на конкурса.

- Копие от документ за удостоверяване на трудовия стаж, заверен собственоръчно „Вярно с оригинала”, а оригиналът се предоставят на конкурсната комисията за сверяване в деня на конкурса.

-  Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

3. Срок и място за представяне на документите:

3.1. За участие в конкурса се подава Заявление в свободна форма, подписано от кандидата, което съдържа трите му имена, адрес, телефон за връзка и обект на конкурса, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

  • Плик № 1, съдържащ необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие.
  • Плик № 2, съдържащ разработената от кандидата Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Плик № 1 и Плик 2 се поставят в един общ запечатан плик, на който са написани трите имена на кандидата и обекта на конкурса, а заявленията се завеждат в деловодната система на община Девин като се изготвя специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му, както и входящият номер.

3.2. Всички горе упоменати документи се подават в срок до 17.00 ч. на 17.07.2018 г., в деловодството във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, с адрес: п.к. 4800, гр. Девин, община Девин, ул. „Дружба” № 1. Не важат пощенски клейма.

4.Теми, предмет на събеседването:

- Основни приоритети и задачи за развитие на „МБАЛ – Девин” ЕАД,        гр. Девин, в съответствие с националната здравна политика.

-  Повишаване на качеството на медицинското обслужване и утвърждаване на добър имидж на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин.

- Стратегия за привличане и задържане на специалисти в общинската болница.

- Конкретни мерки за оптимизация на разходите и увеличаване на приходите на болницата.

-  Ключови решения за привличане на финансиране за подобряване на материалната база.

-  Нормативна уредба, свързана с дейността на лечебното заведение и изпълнителния директор.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе на 20.07.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. 3, при спазване на условията на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения. При недостиг на време за приключване на конкурса същия работен ден, конкурсната комисия може да вземе решение провеждането му да продължи в следващите дни, за което уведомява явилите се кандидати.

 6. Публикуване на информация относно провеждането на конкурса:

 Настоящото решение да се публикува във вестник „Марица” – Пловдив, както и на интернет страницата на Община Девин, секция „Общински съвет”, „Обявления”, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

 В петдневен срок от утвърждаването на класирането от общинския съвет, конкурсната комисия обявява класирането на интернет страницата на община Девин, секция „Общински съвет”, „Обявления”, и уведомява участниците за това.

 III. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин /Приложение № 1/, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса заедно с документацията относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин, предоставена от лечебното заведение, в срок: от публикуването на настоящото решение до крайния срок за подаване на заявления за участие в конкурса.

IV. Възлага на кмета на община Девин да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 30.05.2018 г, Протокол №7, т. 18, ДЗО- 84/18.05.2018 г. от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер