Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 22 Юни 2018г. 15:04ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 29.06.2018 година /ПЕТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 39 от 15.03.2018 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на УПИ IV и УПИ V в кв.36 по плана на гр.Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 40 от 15.03.2018 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП – ПР за поземлен имот с идентификатор 20465.502.1731, УПИ XVI – 347 и промяна на уличната регулация от о.т. 1487 до о.т. 1790 в кв. 35 по плана на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 28.05.2018 г. относно: Отдаване под наем на Златан Любенов Ушев от гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, на земеделски земя от общински поземлен фонд –имот с идентификатор № 73105.22.216 намиращ се в землище с Триград.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 28.05.2018 г. относно: Отдаване под наем на Чавдар Асенов Бомбаширов от гр. Девин, община Девин, област Смолян, на земеделски земя от общински поземлен фонд –имот с идентификатор № 20465.86.62 намиращ се в землище гр. Девин

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 90 от 28.05.2018г. относно: Отдаване под наем на Севджан Джамалова Чобанова от с. Гьоврен, община Девин, област Смолян, на земеделски земя от общински поземлен фонд – част от имот с кадастрален №032006 намиращ се в землище с. Гьоврен.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 91 от 28.05.2018г. относно:Отдаване под наем на Младен Емилов Калканов от с. Осиково, община Девин, област Смолян, на земеделски земя от общински поземлен фонд –имот с кадастрален № 010023 намиращ се в землище с. Осиково.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 05.06.2018г.относно: Промяна предназначението на общински имот

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 14.06.2018г.относно: Разпореждане с общински имот за възмезднои безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 14.06.2018г.относно: Разпореждане с общински имот за възмезднои безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 14.06.2018г.относно:Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на надстрояване.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 14.06.2018г.относно:Разпореждане с общински имот за възмезднои безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. ДЗО – 97 от 14.06.2018г.относно: Заявление с Вх. № 33 – 260 – 2 / 17.04.2018 г. от „БТК” ЕАД, за учредяване право на прокарване и отстъпено право на строеж, за обект „Поставяне и монтаж на нови външни телекомуникационни шкафове и оптична свързаност към тях от съществуваща подземна канална мрежа на „БТК” ЕАД на територията на град Девин, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 15.06.2018 г. относно: Актуализация на Общинския план за развитие на Община Девинза периода 2014-2020 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 99 от 15.06.2018г.относно: Заплащане на извършени разходи във връзка с превоз на починал жител на град Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 15.06.2018г.относно: Кандидатстване на община Девин с проектно предложение пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.001– Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 15.06.2018г.относно: Дарение на имоти общинска собственост

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 15.06.2018г.относно: Дарение на имоти общинска собственост.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 103 от 15.06.2018г.относно: Кандидатстване на община Девин с проектно предложение пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 105 от 18.06.2018 г. относно: Управление на общински имотза включване в „Програмата за разпореждане и управление на общинска собственост за 2018 г.“ раздел IV – Наем и управление, на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 20465.504.1030, гр.Девин, ул.”Явор”

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 106 от 18.06.2018 г. относно: Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 108 от 20.06.2018г.относно: Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 20.06.2018г.относно: Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 20.06.2018г.относно: Допусната очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в Решение №70 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

24.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер