Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


Oбщина Девин

на основание чл.91 от Кодекса на труда във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин”, Договор №BG05M9ОP001-2.005-0087-C03, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”

 

Удължава срока за участие в Конкурс за заемане на длъжността: психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ КОМПЛЕКСНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“:

В центъра ще се предоставя психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, комплексна грижа за потребителите на услуги и мотивационна и психологическа подкрепа на лицата, полагащи грижи за хората с увреждания в семейството си. Ще се предоставят следните услуги:

1. Интегрирани здравно- социални услуги за лица с увреждания и техните семейства, а именно Индивидуална психологическа подкрепа, Групова терапевтична работа (групова психотерапия), Терапевтично ателие - игрови занимания за хора с увреждания, семейни консултации и др.;

2. Услугите „Социален асистент“ и „Личен асистент“;

3. Административни и информационни услуги в общността, която включва предоставяне на информация по различни въпроси на лицата с увреждания и техните семейства, съдействие при попълване и оформяне на документи при кандидатстване за социално подпомагане, окомплектоване на документи и представянето им пред съответната институция и др.;

4. Социална услуга – „Виртуален социален асистент“- специализирана уеб базирана платформа за хора с увреждания и възрастни в риск.

 

ІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

 • Познава и прилага нормативната уредба в сферата на предлаганите в Центъра социални услуги;
 • Проучва индивидуалните психологически особености, потребности на потребителите и техните семейства;
 • Оказва психологическа подкрепа и/или консултиране на персонала на Центъра, с цeл по-качествено предоставяне на услугите на потребителите;
 • Оказва индивидуална психологическа подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства. Провежда групова терапевтична работа (групова психотерапия) и семейна консултация.
 • Провежда игрови занимания за хора с увреждания- Терапевтично ателие;
 • Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше образование - минимум завършена образователна степен „бакалавър", специалност „Психология".
 • Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.
 • Опит при изпълнение на проекти - предимство.

3. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Опит при работа в екип.

Длъжноста се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Психологът на Центъра ще бъде назначен на 4/четири/ часов работен ден, срок на договора до 18.09.2018 г.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин”, Договор №BG05M9ОP001-2.005-0087-C03, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”

 

ІIІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване- изтегли от тук
 • Автобиография по образец. - приложение 1-изтегли от тук
 • Декларация по образец. - приложение 2 - изтегли от тук
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда. - приложение3- изтегли от тук
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Девин, проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин”, Договор №BG05M9ОP001-2.005-0087-C03, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”  в срок до 13.07.2018 г. включително - 17.00 часа

3. Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Девин.

4. Конкурсът  протича в два етапа:

 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
 • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

    До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

    Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Девин на адрес http://www.devin.bg и на информационното табло в сградата на община Девин.

     В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

    Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

    След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

    Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по пощата, електронната поща на , по факс или се връчва лично.

    Кметът на Община Девин сключва трудов договор с класираните кандидати.

 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

Община Девин


 www.eufunds.bg

 Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03

 Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер