Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Обявления Прекратяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 31 Юли 2018г. 14:48ч.

РЕШЕНИЕ № 108

от19.07.2018 г.

 

Прекратяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 216 от 04.06.2018 г. по Административно дело №63/2018 г. по описа на Административен съд – Смолян, с което е отменена Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 68 по протокол №8 от 21.05.2010 г. на Общински съвет – Девин, изменена с Решение №111 по протокол №10 от 18.06.2012 г. и Решение №151 по протокол №14 от 14.03.2012 г. на Общински съвет - Девин. За недопускане на незаконосъобразно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, както и на неблагоприятни последици, до които би довело изпълнението на Решение № 76 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Девин, прието по отменената Наредба за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала. Както и за предотвратяване на негативни последици от сключването на договор за управление с избран кандидат за изпълнителен директор, съдържащ клаузи по същата Наредба,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

     1. Отменя Решение № 76 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Девин за обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.

     2. Прекратява обявения конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.

     3. На основание чл. 60, ал. 1, предложение четири от АПК, допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 19.07.2018 г., Протокол №11, т.2, ДЗО- 137/18.07.2018 г. от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер