Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 09 Август 2018г. 16:04ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 16.08.2018 година /ЧЕТВЪРТЪК/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 07.08.2018 г. относно: Даване на съгласие за поемане на общински дълг за разплащане на просрочени задължения на община Девин и финансиране на инвестиционни проекти.

Докладва:Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 09.08.2018 г. относно:Даване на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД за разплащане на изготвените технически проекти.

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 03.08.2018 г. относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на община Девин към 31.12.2017 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 03.08.2018 г. относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2017 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 113 от 04.07.2018 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 115 от 12.07.2018 г. относно: Заплащане на извършени разходи във връзка с превоз на починал жител от с.Беден, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 17.07.2018 г. относно: Продажба на общински жилищен имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 17.07.2018г. относно: Продажба на общински жилищен имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 17.07.2018г. относно:Продажба на общински жилищен имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 17.07.2018г.относно: Продажба на общински жилищен имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 17.07.2018г.относно: Продажба на общински жилищен имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 17.07.2018г.относно: Продажба на общински жилищен имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 125 от 17.07.2018г.относно:Продажба на общински жилищен имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 17.07.2018г.относно:Продажба на общински жилищен имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

15. Докладна записка с Вх. ДЗО – 127 от 17.07.2018г.относно: Разпореждане с общински вещи – продажба на нарязани бракувани котли и демонтирани радиатори от ЦОП ”Слънчо”, кв.Саята, ОДЗ „Здравец” и ОДЗ „Изворче”- гр.Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 17.07.2018 г. относно: Сключване на договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 20465.502.1602 по ПУП на гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 17.07.2018г.относно: Разпореждане с общински имот за възмезднои безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва: Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 17.07.2018г.относно: Разпореждане с общински имот за възмезднои безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва: Кмет на Община Девин

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 17.07.2018г.относно: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 20465.502.1260 – гр. Девин, ул. „Люляк” №32.

Докладва: Кмет на Община Девин

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 17.07.2018г.относно: Продажба на УПИ-XI, кв. 109, пл. №645 по ПУП на гр. Девин, одобрен със Заповед РД-09-110/19.03.2015 г., имот с идентификатор 20465.506.645 с акт за частна общинска собственост № 2618/13.07.2018 г. със собственик на законно построена в него сграда чрез подадено заявление от Юлиян Райчев Бочуков.

Докладва: Кмет на Община Девин

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 17.07.2018г.относно: Разпореждане с общински имот за възмезднои безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва: Кмет на Община Девин

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 17.07.2018 г. относно: Включване в „Програмата за разпореждане и управление на общинска собственост за 2018 г.” раздел II – замяна и ликвидиране на съсобственост на поземлен имот с идентификатор № 73105.501.188 в с. Триград и извършване на разпоредителни сделки.

Докладва: Кмет на Община Девин

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 17.07.2018 г. относно: Отдаване под наем на общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

24. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 17.07.2018г.относно: Продължаване срока на действие на разрешително № 2/29.07.2016 г. за водовземане на минерална вода – от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „Пампорово Вилидж Мениджмънд” ЕООД.

Докладва: Кмет на Община Девин

25. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 23.07.2018г.относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 122013 (ПИ 122145 и част от ПИ 122144 (ПИ с проектен номер 122146)) и част от ПИ 122002 (ПИ с проектен номер 122150) в местността „Калявища” в землището на с. Брезе, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

26. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 23.07.2018г.относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за учредяване на сервитути на съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен извор „Попини лъки”, землище с. Триград, община Девин до съществуваща къща за гости в ПИ 73105.10.32.

Докладва: Кмет на Община Девин

27. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 31.07.2018 г. относно: Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Девин през 2017г. и предстоящи задачи за 2018г.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

28. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 08.08.2018г.относно: Структура на училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и детските градини в Община Девин през 2018/2019 учебна година и формиране на паралелки под норматива на Приложение №7 на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното образование през 2018/2019 учебна година в Община Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата

Докладва: Кмет на Община Девин

29.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер