Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2018-05 Изработване на проекти за кандидатстване по ОП "РР" по три ОП" Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандатстване по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 , приоритетна ос 2 по три обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 13 Август 2018г. 20:42ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферни райони- 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 , приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 1“, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.501.1438 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 4, град Девин, община Девин, област Смолян и

Обособена позиция № 2 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 2“, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.502.1499.1 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 2, град Девин, община Девин, област Смолян

Обособена позиция № 3„ ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ - ПРОСВЕТА 1942“, В УПИ IV, КВ.15 ПО ПЛАНА НА С.ЛЯСКОВО, ОБЩ.ДЕВИН, ОБЛ.СМОЛЯН

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява - отвори ;

 

Документация- изтегли ;

 

Архитектурно заснемане, енергийно обследване и технически паспорти - изтегли;


 Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Proektirane_Regioni_rastej.zip
SHA-256 Хеш
94708f05607eec63098ead447cb679eac6fdfea90457acec3b8dba4d81195c4a
Сериен номер:163bd50d03c532b8
Издадено:13.08.2018 20:39:58

tsr фаил - изтегли;

 

Файл

zasnemane_obsledvane_nasoki.zip
SHA-256 Хеш
f23d2f702ba4e660ddf439f2a1e098408e0c2c6664bd3bb9dc19905b455880d6
Сериен номер:364ee24dbaa73798
Издадено:13.08.2018 20:49:10

tsr фаил - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер