Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2018-05 Изработване на проекти за кандидатстване по ОП "РР" по три ОП" Разяснение по чл. 189 от ЗОП по процедура с предмет:„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферни райони- 2”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 17 Август 2018г. 14:02ч.

 Разяснение по чл. 189 от ЗОП по процедура с предмет:„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферни райони- 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” по три обособени позиции,както следва: Обособена позиция № 1 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 1“, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.501.1438 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 4, град Девин, община Девин, област Смолян Обособена позиция № 2 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 2“, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.502.1499.1 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 2, град Девин, община Девин, област Смолян Обособена позиция № 3„ ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ - ПРОСВЕТА 1942“, В УПИ IV, КВ.15 ПО ПЛАНА НА С.ЛЯСКОВО, ОБЩ.ДЕВИН, ОБЛ.СМОЛЯН”

 

Разяснение - отвори ;

 

 

 

Удостоверяване на време

 


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
razqsnenie.pdf
SHA-256 Хеш
d12ea6a9a6aafbeab19fcd9367e82aa859594437feafbcc353ea0b5e28bcff75
Сериен номер:22ecfe1c9425ce2a
Издадено:17.08.2018 13:59:29
 

 

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер