Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 11 Септември 2018г. 11:57ч.

Проект на НАРЕДБА за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия - отвори;

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Девин чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации и на официалната страница на Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за нова Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Девин и условията и реда за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им и в общинските предприятия, поради отмяната на предишната от Административен съд - Смолян, както и предвид високата степен на обществена необходимост и полезност на такава наредба и с цел оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на бизнеса, срокът за обсъждане в Портала за обществени консултации и на официалната страница на Община Девин е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

 

МОТИВИ

към Проект на НАРЕДБА за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия

Причините, които налагат приемането на Наредба за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия се основават на констатираната необходимост от цялостно актуализиране на старата Наредба, приета с Решение № 68 на Общински съвет – Девин, в сила от 21.05.2010 г., изм. с Решение № 111 от 18.06.2012 г. и Решение № 151 от 03.09.2012 г. на Общински съвет – Девин, отменена с Решение № 216 от 04.06.2018 г. на Административен съд – Смолян.

След 2012 г. са настъпили редица промени в законодателството в посока по-ясно регламентиране на обществените отношения. Приетата през 2010 г. и изменена през 2012 г. наредба е отменена от Административен съд – Смолян. Действащата към момента Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на общината в търговски дружества е приета с Решение № 5 от 27.01.1997 г. на Общински съвет – Девин.

Решението за изработване на изцяло нова Наредба за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия е обусловено от необходимостта за съответствие с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за изготвяне на нормативни актове и в частност – установените изисквания за кратка, ясна и точна формулировка на разпоредбите. От предложения проект на нормативния акт отпадат текстове, които противоречат на закона и се добавят нови такива, регламентиращи отношения, които не са уредени със закона.

Друга причина е привеждането в съответствие с новите законови разпоредби, несъществували към момента на създаване на Наредбата от 1997 г. и в последващите й изменения. С цел процесуална и правна икономия се изисква актуализиране и адаптиране на разпоредбите от Наредбата със съществуващото към момента законодателство.

2. Цели, които се поставят

Целите са ситуирани във въвеждането на единни и ясно регламентирани правила за условията и реда за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им и в общинските предприятия, в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Девин и упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества и общински предприятия.

Цели се да се осигурят оптимални условия за дейността на общинските търговски дружества. Утвърждават се реда и начина за провеждане на конкурси за избор на управителни органи. Правилата за провеждане на конкурс са ясни, подробни, безпристрастни и прозрачни, с ясни критерии за избор. Разписани са условията за кандидатстване, ограниченията и конкретните резултати.

Управлението на общинските търговски дружества, които са лечебни заведения, се възлага след провеждане на конкурс в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения и Закона за лечебните заведения.

Проектът на Наредбата определя условията за възлагане на управлението на търговските дружества, мандатност на договорите за управление, както и реквизитите, които трябва да съдържат договорите. Разписано е, че в договора за управление се урежда отговорността на страните при неизпълнение на задълженията. С новата наредба се уреждат ясно критериите за изплащане на възнаграждения на органите за управление. Предвидени са санкции, обвързани с възнаграждението, работата по бизнес-програмата и постигнатите резултати.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба.

За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други средства, различни от тези, осигуряващи прилагането на отменената наредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

С приемането на настоящия проект на наредбата ще бъдат изпълнени законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който да урежда обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Девин и условията и редът за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им и в общинските предприятия. Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаване на по-благоприятни условия за подобряването дейността на общинските търговски дружества и общинските предприятия, което ще доведе до по-добра оперативност и контрол по изпълнението на поставените задачи и постигане на по-високи резултати за цялостното развитие на община Девин.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на нова Наредба за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия е подзаконов нормативен акт и не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

 

Вносител:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер