Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 18 Септември 2018г. 14:16ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 25.09.2018 година /Вторник/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 18.09.2018 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение №125 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на Общински съвет гр. Девин.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 18.09.2018 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение №133 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на Общински съвет гр. Девин.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 164 от 18.09.2018 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение №114 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на Общински съвет гр. Девин.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 15.02.2018 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПР за УПИ XXVI, УПИ VIII и промяна на улична регулация, кв. 48 по плана на гр. Девин в рамките на ПИ 20465.501.46, ПИ 20465.501.28 и ПИ 20465.501.5104.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 21.08.2018 г. относно: Допълнение на Решение № 97/29.06.2018 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 21.08.2018 г. относно: Допълнение на Решение №107/19.07.2018 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 28.08.2018 г. относно: Приемане наСистема за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Девин.        

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 от 14.09.2018г. относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 155 от 17.09.2018г. относно:Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 073030 в м. „Радва ливада” в землището на село Беден, община Девин за отреждането му за нов гробищен парк и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 17.09.2018г.относно: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 20465.502.1263 – гр. Девин, ул. „Пролет”.

Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 157 от 17.09.2018г.относно: Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, град Девин /ЦПЛР - ОДК, град Девин/.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 158 от 17.09.2018г.относно: Приемане крайния ликвидационен баланс на „Въча” ЕООД в ликвидация, доклад към крайния ликвидационен баланс, цялостен отчет на ликвидатора за дейността по ликвидация.    

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 17.09.2018г.относно:Отпускане на финансови средства за неотложни нужди на Народно Читалище „Родопска просвета – 1923” – гр. Девин.

Докладва: Дияна Чаушева - общински съветник

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 160 от 17.09.2018г.относно: Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на Държавен фонд Земеделие - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по административен договор № МДР-ИП-01-19 от 27.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Споразумение № МДР-ИП-01-92/27.08.2018 г. по проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с Вх. ДЗО – 161 от 17.09.2018г.относно: Преразглеждане на Решение № 133 от 16.08.2018 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 2/29.07.2016 г. за водовземане на минерална вода – от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „Пампорово Вилидж Мениджмънт” ЕООД.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер