Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2018-05 Изработване на проекти за кандидатстване по ОП "РР" по три ОП" Договори с изпълнител и приложения към договорите за обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 02 Октомври 2018г. 11:11ч.

Договори с изпълнител и приложения към договорите за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферни райони- 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 , приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 1“, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.501.1438 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 4, град Девин, община Девин, област Смолян и

Обособена позиция № 2 ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК „КОЛЬО ФИЧЕТО № 2“, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.502.1499.1 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Родопи" № 2, град Девин, община Девин, област Смолян

Обособена позиция № 3„ ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ - ПРОСВЕТА 1942“, В УПИ IV, КВ.15 ПО ПЛАНА НА С.ЛЯСКОВО, ОБЩ.ДЕВИН, ОБЛ.СМОЛЯН

 

 

 Договори с приложения - изтегли 

 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

 

dogovor_prilojeniq_proektirane_RR.zip
SHA-256 Хеш
b918af03bb8aea4024258f8f66aeb04b66aa2d3e8968aee88b122e9e8a29fca9

Сериен номер:3c65ac6648d4ba8f

Издадено:02.10.2018 11:10:43

 

tsr файл - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер