Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 18 Октомври 2018г. 12:39ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 24.10.2018 година /СРЯДА/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 166 от 15.10.2018 г. относно: Изменение на Решение №158 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Девин във връзка с даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 167 от 15.10.2018 г. относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 168 от 15.10.2018 г. относно: Даване на съгласие и одобряване на задание за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XXXVII - 192, УПИ XXXVI – 193 и промяна на улична регулация от о.т. 1568+32 през о.т.269 „Б”, о.т.269 „А”, о.т. 269, о.т. 270, о.т. 271, о.т. 272 до о.т. 273, кв. 55 по плана на гр. Девин, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 169 от 15.10.2018 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение №152 от 25.09.2018г. по Протокол №14 на Общински съвет гр. Девин.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 15.10.2018г. относно: Изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 01610169/01.12.2008 г. за водовземане на минерална вода – от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „ИСА - Инженеринг” ЕООД.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 16.10.2018г. относно: Учредяване на отстъпено право на строеж върху общински парцел за построяване на социално жилище.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 172 от 17.10.2018г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 173 от 17.10.2018г. относно: Разглеждане на проект за частична промяна на ПУП-ПУР на ул. „Гимназиална” от о.т. 1243, през о.т. 1242 до о.т. 1241 и от о.т. 1240 до о.т. 1240+100 и при о.т. 44 и от о.т. 42 до о.т. 41 и о.т. 39 на ул. „Освобождение” – гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 17.10.2018г. относно: Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 20465.157.16, м. „Хумата”, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер