Начало ОБЯВЛЕНИЯ Информация за компенсиране и субсидиране на автобусни превози Информация за община Девин по чл. 71 от Наредба, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., отнасяща се за компенсиране и субсидиране на автобусни превози
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

ОБЛАСТ СМОЛЯН

ИНФОРМАЦИЯ

За 2017 г.

по член 71 от Наредбата за условията и реда за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници,за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите  (НУРКНППЦОППАТПНАОКПСОППНАЛВТТПДРИПДП)

  1. Обявена е обществена поръчка, чрез която се възлагат обществени услуги за безплатни или по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт чрез открита процедура за възлагане с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки ИН 00009-2017-0012. Процедурата е завършена на 12.10.2017 г.
  2. Сключени са 4 договора за извършване на обществени услуги за безплатни или по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт с посочени съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози: Д-599_14.09.2017, Д-600_14.09.2017, Д-601_14.09.2017 и Д-632_12.10.2017.
  3. Предоставени на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2017 година

Общо за 2017 г.: 96241,00 лева

По фирми:

по

ред

Превозвач

(наименование, ЕИК,

седалище и адрес на

управление)

Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на:

Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт

(общо)

ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери

(общо)

служите-

лите по чл. 19, т. 7

деца и
ученици до
16 години

1

2

3

4

5

6

1.

ЕТ "Анжел-Г Горан Каменов", ЕИК 1205023303, 4800 гр. Девин ул. "Гранит" № 11

31752,90

19326,00

3260,00

13212,00

2.

"АРМАНДО-61" ЕООД, ЕИК 201808008, гр. 4800 Девин ул. "Рожен" № 4

11455,09

-

1140,00

10933,07

3.

"МИРАКИ ТРАНС-2008" ЕООД, ЕИК 200268986, 4700 гр. Смолян, ул. "Г. С. Раковски" № 13

40,01

-

-

5121,93

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер