Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год.
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 13 Ноември 2018г. 16:37ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

       ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1. Имот с № 017201, в землището на с.Лясково, общ.Девин, обл.Смолян, м. „ЛЯСКОВО”, с площ 2.543 дка., Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Х-та/десета/. АОС № 1314/10.10.2008 г. с първоначална цена - 1167.00 лв. без ДДС.

2. Имот с № 017870, в землището на с.Лясково, общ.Девин, обл.Смолян, м. „ЛУКОВА ПАДИНА”, с площ 1.049 дка., Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска тертория. Категория на земята при неполивни условия: Х-та/десета/. АОС № 2544/03.04.2018 г. с първоначална цена - 482.00 лв. без ДДС

3. Общински недвижим имот – частна общинска собственост , УПИ-LVI, кв.55,имот с идентификатор №20465.502.1260, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.„Люляк” с площ 172 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10м. АОС № 2536/23.01.2018г. с първоначална цена - 2 580.00 лв. без ДДС.

4.Общински недвижим имот – частна общинска собственост,УПИ LI,кв.55, имот с идентификатор № 20465.502.1263, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.”Пролет”, с площ 430 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10м. АОС №2150/02.07.2012г., с първоначална цена – 6 450.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 10 % от първоначалната цена на имота, който да се внесе в касата на общината до 17.00 часа на 23.11.2018г.

       Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

       Срок за закупуване на тръжната документация от 14.11.2018г. до 23.11.2018г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30лв.

Срок за извършване на оглед на обектите от 14.11.2018г. до 23.11.2018 г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на общината от 14.11.2018г. до 17.00 часа на 23.11.2018 г.

Определям дата за провеждане на търга на 26.11.2018г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 10.12.2018г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 07.12.2018 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

                                                                      

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер