Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение на Басейнова дирекция гр. Пловдив за публично обявяване на открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с № 008008, ляв приток на река Въча с цел заустване на отпадъчни води
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 27 Ноември 2018г. 10:59ч.
Съобщение на Басейнова дирекция гр. Пловдив за публично обявяване на открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Река, представляваща воден обект с № 008008 с начин на трайно ползване - "водни течения", публична държавна собственост, ляв приток на река Въча, поречие на река Марица, която е част от водно тяло с код BG3МА600R142-"Река Въча и притоци от извори до вливане на река Широколъшка" с цел заустване на отпадъчни води след еднокамерен утаител за експлоатация на съществуващ обект "Асфалтова база, бетонов център и трошачно-миячно-сортировъчна инсталация", находящ се в имот с № 008001, землище на село Грохотно, община Девин, област Смолян. - отвори;
 
Срок на обявяването от 26.11.2018 г. до 09.12.2018 г.
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер