Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Обявления Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 27 Ноември 2018г. 10:59ч.

 

РЕШЕНИЕ № 170

от 14.11.2018 г.

Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин

На основание чл. 21, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3 и чл. 4 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения по закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 37, ал. 4 и чл. 42, ал. 4 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

    

             I.Обявява конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин, който да се проведе на три етапа:

-          проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите и необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени;

-          представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

-          събеседване с кандидатите.

II.Приема следните условия за провеждане на конкурса:

                 1.Изисквания към кандидатите:

             1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

            1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

            1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

          2. Необходими документи:

 -            Заявление за участие.

 -            Автобиография.

 -            Копия от документи за завършено образование и придобита квалификация, в съответствие с обявените изисквания, заверени собственоръчно „Вярно с оригинала”, а оригиналите се предоставят на конкурсната комисията за сверяване в деня на конкурса.

 -            Копие от документ за удостоверяване на трудовия стаж, заверен собственоръчно „Вярно с оригинала”, а оригиналът се предоставят на конкурсната комисията за сверяване в деня на конкурса.

 -            Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

             3.Срок и място за представяне на документите:

         3.1. За участие в конкурса се подава Заявлениев свободна форма, подписано от кандидата, което съдържа трите му имена, адрес, телефон за връзка и обект на конкурса, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

  • Плик № 1, съдържащ необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие.
  • Плик № 2, съдържащ разработената от кандидата Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 Плик № 1 и Плик 2 се поставят в един общ запечатан плик, на който са написани трите имена на кандидата и обекта на конкурса, а заявленията се завеждат в деловодната система на община Девин като се изготвя специален регистър по реда на тяхното постъпване.

 За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му, както и входящият номер.

3.2. Всички горе упоменати документи се подават в срок до 17.00 ч. на 28.12.2018 г., в деловодството във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, с адрес: п.к. 4800, гр. Девин, община Девин, ул. „Дружба” № 1. Не важат пощенски клейма.

4. Теми, предмет на събеседването:

 -             Основни приоритети и задачи за развитие на „МБАЛ – Девин” ЕАД,        гр. Девин, в съответствие с националната здравна политика.

 -             Повишаване на качеството на медицинското обслужване и утвърждаване на добър имидж на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин.

 -             Стратегия за привличане и задържане на специалисти в общинската болница.

 -             Конкретни мерки за оптимизация на разходите и увеличаване на приходите на болницата.

 -             Ключови решения за привличане на финансиране за подобряване на материалната база.

 -             Нормативна уредба, свързана с дейността на лечебното заведение и изпълнителния директор.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

 Конкурсът да се проведе на 04.01.2019 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. 3, при спазване на условията на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения. При недостиг на време за приключване на конкурса същия работен ден, конкурсната комисия може да вземе решение провеждането му да продължи в следващите дни, за което уведомява явилите се кандидати.

6. Публикуване на информация относно провеждането на конкурса:

 Настоящото решение да се публикува във вестник „Марица” – Пловдив, както и на интернет страницата на Община Девин, секция „Общински съвет”, „Обявления”, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

 В петдневен срок от утвърждаването на класирането от общинския съвет, конкурсната комисия обявява класирането на интернет страницата на община Девин, секция „Общински съвет”, „Обявления”, и уведомява участниците за това.

 III.Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин /Приложение № 1/, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса заедно с документацията относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин, предоставена от лечебното заведение, в срок: от публикуването на настоящото решение до крайния срок за подаване на заявления за участие в конкурса.

IV.  Възлага на кмета на община Девин да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Приложение № 1: Договор за управление на търговско дружество.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 14.11.2018 г., Протокол № 16, т.3, ДЗО-182/13.11.2018 г. от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 КЪМ РЕШЕНИЕ №170 ОТ 14.11.2018 Г.

 


Д О Г О В О Р
за управление на търговско дружество


Днес ………………………… г. в гр.Девин на основание Решение №……………. взето с протокол № …….. от заседание на Общински съвет – Девин, проведено на ………….…. г. във връзка с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон и чл. 62, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения, се сключи настоящия договор между:
1.Община Девин със седалище и адрес на управление гр.Девин, ул. „Дружба” № 1, ЕИК по Булстат 000614895, представлявана от Красимир Росенов Даскалов – кмет на община Девин, наричана накратко в настоящия договор ДОВЕРИТЕЛ, от една страна и ………………………………, ЕГН ………………………….., наричан/а накратко в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/ДОВЕРЕНИК/, от друга страна.


Страните се споразумяха за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Доверителят възлага, а ИЗП. ДИРЕКТОР приема да управлява и представлява „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин в съответствие с действащата нормативна уредба и решенията на Общински съвет – Девин и в рамките на предоставените му пълномощия и условията на настоящия договор.


ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от три години.


ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
Чл. 3. ДОВЕРИТЕЛЯТ:
(1)    Взима необходимите решения в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителният акт на дружеството и настоящия договор
(2)    Определя спешен, краткосрочен и средносрочен план, съгласно програмата за развитие и дейност на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр.Девин, представена от ИЗП. ДИРЕКТОР
(3)    Контролира дейността на ИЗП. ДИРЕКТОР и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприеме мерки за отстраняване на констатираните недостатъци в работата.
Чл.4. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право:
(1)    На свободен достъп до всички работни места в дружеството.
(2)    Да изисква разработването  и предоставянето на всякакъв вид информация и документация, свързана с дейността на дружеството.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР се задължава да:
(1)    Осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на дружеството, като организира изпълнението на приетия от ДОВЕРИТЕЛЯ спешен, краткосрочен и средносрочен план, съгласно програмата за развитие и дейност на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр.Девин, представена от ИЗП.ДИРЕКТОР;
(2)    Представлява дружеството пред съдебните, данъчните и други държавни органи, пред банковите и финансови институции и пред други физически и юридически лица;
(3)    До 15-то число на месеца, следващ тримесечието представя за съответното тримесечие отчет за приходите и разходите и баланс на дружеството в постоянната комисия за оперативен контрол по чл. 77 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия и в отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси” при Община Девин.
(4)    След приключване на счетоводната година до 10-то число на месец май представя в постоянната комисия за оперативен контрол по чл. 77 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия и в отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси” при Община Девин отчет-анализ за дейността на дружеството, придружен с пълен годишен счетоводен отчет.
(5)    В края на всяко тримесечие ИЗП. ДИРЕКТОР предоставя на ДОВЕРИТЕЛЯ за съгласуване отчет за разходваните средства за командировки.
(6)    Уведомява незабавно в писмена форма ДОВЕРИТЕЛЯ за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството, както и такива застрашаващи неговото финансово състояние и капитал.
(7)    Спазва разпоредбите на нормативната уредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества – лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие.
(8)    До 15-то число на месеца, следващ всяко тримесечие представя на ДОВЕРИТЕЛЯ справка за регулиране средствата за работна заплата в дружеството по реда на нормативната уредба в това отношение. При нарушение разпоредбите на тази уредба от ИЗП. ДИРЕКТОР определеното общо за трите месеца възнаграждение на ИЗП. ДИРЕКТОР се намалява с една минимална работна заплата за страната.
(9)    До три месеца след подписване на настоящия договор ИЗП. ДИРЕКТОР се задължава да представи пред Общински съвет – Девин Правилник за организация на работната заплата в дружеството, структура на дружеството и Вътрешни правила за организацията и дейността на дружеството.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР има право да:
(1)    Сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да определя трудовите възнаграждения, да стимулира и налага дисциплинарни наказания, да командирова персонала на дружеството, като спазва действащата нормативна уредба.
(2)    Се разпорежда с имуществото на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба, Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, учредителният акт на дружеството и условията на настоящия договор.
(3)    Да извършва медицинска дейност в повереното му дружество в съответствие със сключените договори с РЗОК.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР няма право:
(1)    да огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила настоящия договор, както и в срок от 2 години след прекратяването му;
(2)    да предоставя кредити без разрешение на ДОВЕРИТЕЛЯ;
(3)    да предоставя гаранции пред банки и други кредитори, на физически лица, на еднолични търговци и търговски дружества, с държавно или общинско участие;
(4)    да извършва разпоредителни сделки с имущество на дружеството, да сключва договори за дялово участие и съвместна дейност.


V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 8. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ определя на ИЗП.ДИРЕКТОР, считано от ………………….. година месечно възнаграждение в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
(2)    Възнаграждението е за сметка на дружеството.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР ще бъде осигуряван за сметка на дружеството за всички осигурителни случаи върху изплатеното възнаграждение по чл. 8 в съответствие с изискванията на нормативните  документи .
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР има право на платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни, които се използват съгласно действащата нормативна уредба.


VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Настоящият договор се прекратява след решение на общинския съвет при:
·    изтичане на срока по чл. 2;
·    по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, преди края на срока на договора;
·    по искане на ИЗП. ДИРЕКТОР с предизвестие, не по-малко от три месеца;
·    при преобразуване или прекратяване на дружеството;
·    в случай на смърт или поставяне под запрещение на ИЗП. ДИРЕКТОР;
·    в случай на обявяване в ненънтоятелност на дружеството;
·    при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящи забрана или ограничение за ИЗП. ДИРЕКТОР за изпълнение на съответните функции съгласно чл. 35 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия;
·    поради фактическа невъзможност на ИЗП. ДИРЕКТОР да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
·    при приватизация на дружеството.
Чл. 12. ДОВЕРИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, след решение на общинския съвет, при:
·    нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по настоящия договор, от което са последвали или могат да последват значителни вреди за дружеството;
·    извършване на действия или бездействия от страна на ИЗП. ДИРЕКТОР, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството;
·    с едномесечно писмено предизвестие по решение на Общински съвет - Девин.


VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 13. При неизпълнение на спешния, краткосрочен и средносрочен план или отрицателни финансови резултати за повече от три поредни тримесечия, Общински съвет – Девин взима решение за налагане на материални санкции на ИЗП. ДИРЕКТОР в размер до три месечни възнаграждения на ИЗП. ДИРЕКТОР.
Чл. 14. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи промени на нормативната уредба или при съществени изменения на икономическите условия чрез допълнителни писмени споразумения към договора.


За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, както следва:

 

 

ДОВЕРИТЕЛ: …………………………….                  ИЗП. ДИРЕКТОР:

 

       /КРАСИМИР ДАСКАЛОВ/                                /……………………………/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер