Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за м.юни 2014 г

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З0.06.2014 Г.
  ПРИХОДИ    
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
  І. Имуществени данъци и неданъчни приходи    
  1. Имуществени и други данъци    
100 Данък върху доходите на физически лица 30000 20130
103 окончателен годишен (патентен данък) 30000 20130
13-00 Имуществени и други местни данъци 445000 240782
13-01 Данък върху недвижими имоти 180000 104516
13-03 Данък върху превозните средства 210000 112761
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 40000 17996
13-08 Туристически данък 15000 5509
20-00 Други данъци 100 1
  Всичко имуществени данъци 475100 260913
  2. Неданъчни приходи    
24-00 Приходи и доходи от собственост 225581 36376
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 150000 1592
24-05 Приходи от наеми на имущество 48581 21942
24-06 Приходи от наеми на земя 25000 12741
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 2000 101
27-00 Общински такси 753837 370373
27-01 За ползване на детски градини 63000 33983
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 25000 11190
27-07 За битови отпадъци 572837 283150
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 4000 4240
27-10 За технически услуги 50000 21231
27-11 За административни услуги 20000 7457
27-15 За откупуване на гробни места 2000 1800
27-17 За притежаване на куче 2000 25
27-29 Други общински такси 15000 7297
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 20000 16528
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 2000 2043
28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 18000 14485
36-00 Други неданъчни приходи 1000 1682
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)    
36-11 Получени застахователни обезщетения за ДМА 0 56
36-19 Други неданъчни приходи 1000 1626
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -102089 -35073
37-01 Внесен ДДС (-) -90632 -29351
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -11457 -5722
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 100000 59880
40-22 Постъпления от продажба на сгради 0 5950
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 0 5239
40-40 Постъпления от продажба на земя 100000 48691
41-00 Приходи от концесии 220000 153761
45-00 Помощи и дарения от страната 2452 2952
45-01 Текущи помощи и дарения от страната 2452 2952
46-00 Помощи и дарения от чужбина 0 0
46-10 Текущи помощи и дарения от Европейския съюз 0 0
  Всичко неданъчни приходи 1220781 606479
  Всичко приходи (1+2) 1695881 867392
  ІІ. Взаимоотношения с ЦБ    
31-00 Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 9884020 7067592
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3414154 1874822
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1013300 900363
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 1345300 189800
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 4051883 4051883
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 59383 50724
31-40 Вноски за ЦБ за минали години    
  Всичко взаимоотношения 9884020 7067592
  ІІІ. Трансфери    
61-00 Трансфери между бюджети (нето) 57976 603591
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 39594 522011
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -83220 -20022
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 101602 101602
62-00 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -246437 -549796
62-01 получени трансфери (+) 0 0
62-02 предоставени трансфери (-) -246437 -549796
  Всичко трансфери -188461 53795
  ІV. Временни безлихвени заеми    
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 104652 -542332
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
  Всичко безлихвени заеми 104652 -542332
  Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 11496092 7446447
  V. Операции с финансови активи и пасиви    
71-00 Предоставени кредити (нето) 0 -437495
71-01 Предоставени средства по лихвени заеми (-) 0 -498612
71-02 Възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+) 0 61117
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -17024 439633
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -206700 -109072
83-72 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 747142 569225
83-82 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) -557466 -20520
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) -31211 -2018
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) -31211 -2018
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) -81710 -80786
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -200 724
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) -81510 -81510
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 1904597 606901
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 1904597 1904597
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)   -1297696
  Всичко финансиране на дефицита 1774652 526235
  Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 13270744 7972682
  ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 13270744 7972682
       
       
       
       
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З0.06.2014 Г.
  РАЗХОДИ    
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2720367 1197263
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2614891 1160801
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 105476 36462
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 420377 199121
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 145965 85796
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 122855 56231
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 70272 45049
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 31054 6595
02-09 Други плащания и възнаграждения 50231 5450
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 646203 269942
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 361906 155835
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 74076 24742
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 149897 67273
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 60324 22092
10-00 Издръжка 2130409 1075367
10-11 Храна 128928 69415
10-12 Медикаменти 4693 552
10-13 Постелен инвентар и облекло 25952 8414
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 64769 25669
10-15 Материали 226207 59979
10-16 Вода, горива и енергия 452467 213333
10-20 Разходи за външни услуги 638303 398968
10-30 Текущ ремонт 375096 168754
10-51 Командировки в страната 22154 9148
10-52 Краткосрочни командировки в чужбина 0 -6832
10-62 Разходи за застраховки 14466 6377
10-63 Такса ангажимент по заеми 0 1700
10-69 Други финансови услуги 1000 0
10-91 Други разходи за СБКО 0 42
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 125062 112161
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 17856 4153
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 33456 3534
19-01 Платени държавни данъци, такси и административни санкции 1866 -486
19-81 Платени общински данъци, такси и административни санкции 31590 4020
40-00 Стипендии 13311 9084
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 35379 21564
42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 9400 1950
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 25979 19614
  Разходи 5966046 2772341
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 715594 9632
43-01 За текуща дейност 710594 8632
43-09 Други субсидии и плащания 5000 1000
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 134800 64200
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 4140 2576
  Всичко субсидии 854534 76408
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 56762 42509
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 56762 29427
22-24 Разходи за лихви по други заеми в страната 0 13082
51-00 Основен ремонт на ДМА 1583165 330381
52-00 Придобиване на ДМА 4675379 4732395
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 5236 39935
52-02 Придобиване на сгради 30000 6500
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 232645 133366
52-05 Придобиване на стопански инвентар 690 690
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 4406808 4551904
53-00 Придобиване на ДМА 5900 1862
53-01 Придобиване на програмни продукти 0 1862
53-09 Придобиване на други НДМА 5900 0
54-00 Придобиване на земя 19173 16784
55-00 Капиталови трансфери 0 0
  Капиталови разходи 6283617 5081422
97-00 Резерв за непредвидени неотложни разходи 109785 0
  ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 13270744 7972680
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер