Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за м.юли 2014 г

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.07.2014 Г.
  ПРИХОДИ    
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
  І. Имуществени данъци и неданъчни приходи    
  1. Имуществени и други данъци    
100 Данък върху доходите на физически лица 30000 21261
103 окончателен годишен (патентен данък) 30000 21261
13-00 Имуществени и други местни данъци 445000 272639
13-01 Данък върху недвижими имоти 180000 115774
13-03 Данък върху превозните средства 210000 124646
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 40000 25507
13-08 Туристически данък 15000 6712
20-00 Други данъци 100 1
  Всичко имуществени данъци 475100 293901
  2. Неданъчни приходи    
24-00 Приходи и доходи от собственост 225581 43993
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 150000 5059
24-05 Приходи от наеми на имущество 48581 23406
24-06 Приходи от наеми на земя 25000 15416
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 2000 112
27-00 Общински такси 753837 414964
27-01 За ползване на детски градини 63000 37761
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 25000 14031
27-07 За битови отпадъци 572837 312619
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 4000 4240
27-10 За технически услуги 50000 25009
27-11 За административни услуги 20000 8840
27-15 За откупуване на гробни места 2000 2060
27-17 За притежаване на куче 2000 25
27-29 Други общински такси 15000 10379
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 20000 19056
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 2000 2173
28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 18000 16883
36-00 Други неданъчни приходи 1000 1718
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)    
36-11 Получени застахователни обезщетения за ДМА 0 56
36-19 Други неданъчни приходи 1000 1662
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -102089 -40465
37-01 Внесен ДДС (-) -90632 -29351
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -11457 -11114
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 100000 145416
40-22 Постъпления от продажба на сгради 0 16837
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 0 5430
40-40 Постъпления от продажба на земя 100000 123149
41-00 Приходи от концесии 220000 153973
45-00 Помощи и дарения от страната 2452 3331
45-01 Текущи помощи и дарения от страната 2452 3331
46-00 Помощи и дарения от чужбина 0 0
46-10 Текущи помощи и дарения от Европейския съюз 0 0
  Всичко неданъчни приходи 1220781 741986
  Всичко приходи (1+2) 1695881 1035887
  ІІ. Взаимоотношения с ЦБ    
31-00 Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 10616273 8113842
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3414154 2098599
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1013300 900363
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 1345300 564037
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 4765883 4494240
31-20 Възстановени трансфери за ЦБ(-/+)   -110
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 77636 56713
31-40 Вноски за ЦБ за минали години    
  Всичко взаимоотношения 10616273 8113842
  ІІІ. Трансфери    
61-00 Трансфери между бюджети (нето) 90249 635863
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 63171 545587
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -83220 -20022
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 110298 110298
62-00 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -246437 -549796
62-01 получени трансфери (+) 0 0
62-02 предоставени трансфери (-) -246437 -549796
64-00 Трансфери от/за държ.предприятия и други лица   4893
  Всичко трансфери -156188 90960
  ІV. Временни безлихвени заеми    
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 104652 -513156
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
  Всичко безлихвени заеми 104652 -513156
  Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 12260618 8727533
  V. Операции с финансови активи и пасиви    
71-00 Предоставени кредити (нето) 0 -491867
71-01 Предоставени средства по лихвени заеми (-) 0 -590969
71-02 Възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+) 0 99102
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -17024 417278
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -206700 -126297
83-72 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 747142 569225
83-82 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) -557466 -25650
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) -31211 -17195
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) -31211 -17195
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) -81710 -80786
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -200 724
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) -81510 -81510
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 1904597 653035
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 1904597 1904597
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)   -1251562
  Всичко финансиране на дефицита 1774652 480465
  Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 14035270 9207998
  ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 14035270 9207998
       
       
       
       
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.07.2014 Г.
  РАЗХОДИ    
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2720367 1408538
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2614891 1366082
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 105476 42456
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 437909 229292
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 153344 96898
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 133008 65589
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 70272 48840
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 31054 11335
02-09 Други плащания и възнаграждения 50231 6630
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 648639 317001
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 363487 184189
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 74076 27952
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 150617 78755
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 60459 26105
10-00 Издръжка 2807995 1569974
10-11 Храна 185775 124865
10-12 Медикаменти 4693 552
10-13 Постелен инвентар и облекло 25952 10679
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 64769 37229
10-15 Материали 252466 86953
10-16 Вода, горива и енергия 521435 300386
10-20 Разходи за външни услуги 745768 529927
10-30 Текущ ремонт 375096 168823
10-51 Командировки в страната 22154 10181
10-52 Краткосрочни командировки в чужбина 0 -6832
10-62 Разходи за застраховки 14466 6681
10-63 Такса ангажимент по заеми 0 1975
10-69 Други финансови услуги 1000 0
10-91 Други разходи за СБКО 0 0
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 271156 288540
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 289809 5566
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 33456 4449
19-01 Платени държавни данъци, такси и административни санкции 1866 454
19-81 Платени общински данъци, такси и административни санкции 31590 3995
40-00 Стипендии 13311 9084
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 48335 30725
42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 9400 6250
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 38935 24475
  Разходи 6676556 3564614
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 720891 10761
43-01 За текуща дейност 715891 9761
43-09 Други субсидии и плащания 5000 1000
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 134800 74866
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 4140 2576
  Всичко субсидии 859831 88203
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 56762 49813
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 56762 34228
22-24 Разходи за лихви по други заеми в страната 0 15585
51-00 Основен ремонт на ДМА 1597165 708318
52-00 Придобиване на ДМА 4710098 4778404
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 5236 39935
52-02 Придобиване на сгради 30000 16800
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 232645 133366
52-05 Придобиване на стопански инвентар 690 690
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 4441527 4587613
53-00 Придобиване на ДМА 5900 1862
53-01 Придобиване на програмни продукти 0 1862
53-09 Придобиване на други НДМА 5900 0
54-00 Придобиване на земя 19173 16784
55-00 Капиталови трансфери 0 0
  Капиталови разходи 6332336 5505368
97-00 Резерв за непредвидени неотложни разходи 109785 0
  ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 14035270 9207998
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер