Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 21 Декември 2018г. 17:36ч.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин - отвори;

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Девин чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на следния електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

МОТИВИ

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

(Приета с решение № 163 от 22.12.2008 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 5 от 20.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015г., в сила от 22.12.2015 г., изм. с Решение № 168 от 28.10.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 54 от 31.03.2017 г., изм. с Решение № 182 от 29.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

 

             1.Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин:

С § 39 от Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), публикуван в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. са направени изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 01.01.2019 г.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ общинският съвет определя с наредба размерите на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени с този закон. В тази връзка и във връзка с § 40 от ЗИД на ЗКПО се налага Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин да бъде приведена в съответствие с направените изменения и допълнения в закона в срок до 31.01.2019 г.

Съществено изменение има в редакцията на чл. 22 от ЗМДТ според която имоти, които за съответната година, не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма ще се облагат с диференцирана ставка.

Разпорeдбата ще се прилага само за жилищни имоти, разположени на територията на населеното място или селищно образование, включени в Списъка на курортите на Република България, приет с Решение на Министерски съвет № 153 от 24 февруари 2012 г.

В този списък попадат следните населени места на община Девин: гр. Девин, с. Михалково и Беденски минерални бани – обявени за Балнеолечебни курорти от местно значение.

В този смисъл с § 5 на предложения проект се прави изменение на чл. 15 от действащата Наредба за определяне размера на местни данъци на територията на община Девин. За тези имоти се предлага данъкът да бъде в размер на минимума, съобразно параметрите, определени по чл. 22, т.2, буква б от ЗМДТ. Съгласно чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от ЗМДТ, когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година. Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината. В тази връзка предложенията по т. 2 на чл. 15 следва да влезнат в сила от 01.01.2020 г.

Друга основна промяна е въведената от законодателя нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства – това ще става по нова формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила. Също така се уеднаквява подхода за облагане на пътните превозни средства с технически допустима максимална маса до 3,5 тона.

Създадени са шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Спрямо действащите до сега разпоредби, се прави обединяване на диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW. Включват се два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително, и над 245 kW. Законодателят е предвидил за 2019 г. общинските съвети да определят размерите на данъка върху превозните средства до 31.01.2019 г.

Други промени, свързани с прецизиране, отпадане и допълване на разпоредби в ЗМДТ са изменения и допълнения, касаещи местния данък върху наследствата, отпада патентната дейност „Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем“. Промяната цели прецизиране и осъвременяване на видовете патентни дейности чрез премахване на дейности, които към настоящия момент не се осъществяват.

Във връзка с облекчаване на административната тежест следва нотариусите, при реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство, да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или със съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, при посредничеството на информационната система на Министерство на вътрешните работи. В случай, че не може да се осъществи автоматизирана проверка, данъчно задълженото лице следва да предостави издаден или заверен от общината документ за платен изискуем данък върху превозното средство.

Определен е 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите да уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот или моторното превозно средство, както и да предоставят допълнителна информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и за основата, върху която е определен. Промяната е свързана с осигуряване на яснота за прехвърлените през периода недвижими имоти и моторни превозни средства и размера на данъка, който трябва да постъпи в общината за конкретния недвижим имот или моторното превозно средство.

С оглед на настъпилите законови промени, причините за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин са необходимостта от актуализиране и адаптиране на разпоредбите на наредбата и привеждането им в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

2.Цели, които се поставят

Целта, която се поставя с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин е синхронизиране на регулираната материя на подзаконово и законово ниво, както и с изпълнение на делегирани от законодателя конкретни правомощия на местната власт в областта на регулирането и администрирането на местните данъци.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата

Няма конкретни данни за необходимост от допълнителни финансови средства във връзка с въвеждането на предложените изменения и допълнения на наредбата.

4.Очаквани резултатиот прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата е да се синхронизират текстовете с действащото законодателство на Република България, да се постигне нова яснота и конкретност при определяне на местните данъци на Община Девин.Въвеждане на електронни справки за удостоверяване на информация по ЗМДТ и намаляване административната тежест за физическите и юридическите лица.

Промените ще доведат в някои случаи до увеличаване на данъка, както на товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, така и на някой леки автомобили, но в много случаи, при леките автомобили с висока мощност, с двигатели, съответстващи на екологични категории, ще има драстични намаления. Поради изцяло новия начин на облагане, при една част от превозните средства, в масивите липсват данни, необходими за начисляване на данъците по новия ред, и не могат да се прогнозират никакви стойности. Също така, законодателните промени варират в много детайлни различия от досегашния начин на изчисляване на данъка и не могат да се направят точни прогнози за реалните промени в очакваните общи постъпления.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин е подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за местни данъци и такси и Закона за корпоративното подоходно облагане, кореспондиращи с правото на Европейския съюз. Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила изменения в закони, то същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Вносител:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер