Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отстъпване право на строеж Прекратяване на публичен оповестен конкурс с явно наддаване за отстъпване право на строеж в общински УПИ ХI, кв.155 по ПУП на гр.Девин
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 09 Януари 2019г. 17:52ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-8

гр.Девин, 09.01.2019 г.

 

         На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал. 2 от АПК и допусна очевидна фактическа грешка в обявата за провеждане на публично оповестен конкурс за отстъпванеправо на строеж в общински УПИ XІ, кв. 155 по ПУП на гр. Девин, общ.Девин, обл.Смолян, с площ 240 кв.м. с кадастрален номер 20465.502.1495., съгласно АОС2411/2015г., за изграждане на заведение за обществено хранене и офиси съгласно предвижданията на ПУП.

Н А Р Е Ж Д А М:

      І.Да се прекрати публично оповестен конкурс за отстъпванеправо на строеж в общински УПИ XІ, кв. 155 по ПУП на гр. Девин, общ.Девин, обл.Смолян, с площ 240 кв.м. с кадастрален номер 20465.502.1495., съгласно АОС2411/2015г., за изграждане на заведение за обществено хранене и офиси съгласно предвижданията на ПУП, тъй като е допусната очевидна фактическа грешка в обявата, като е записано, че « конкурсът е с явно наддаване», а при конкурса при условията на чл. 66 до 80 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, не се допуска явно наддаване.

      II.Да се върнат внесените депозити на участниците и суми за закупени конкурсни документи.

 

     Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок, чрез кмета на Община Девин, пред Областен управител на област с административен център Смолян или пред Административен съд гр.Смолян.

           

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер