Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 14 Януари 2019г. 14:33ч.

Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин - отвори;

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за нова Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния адрес на общината: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

МОТИВИ

към Проект на НАРЕДБА № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в

община Девин

1.Причини, които налагат приемането на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), кметът на общината отговаря за опазването на обществения ред, а съгласно чл. 17, ал. 1 в сферата на компетентност на органите на местно самоуправление са и обществените отношения, свързани с общинското имущество, благоустрояването и комуналните дейности, опазването на околната среда, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници. В тази връзка е необходимо съществуването на наредба, която да определя задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с опазване на обществения ред, собствеността и чистотата на територията на община Девин.

Сега действащата Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин е приета през 2009 г. и многократно е изменяна и допълвана.Необходимо е актуализирането и́, както и съобразяването и́ с разпоредбите на Закона за нормативните актове и действащото законодателство, прецизиране на текстовете във връзка със законодателните норми за обществените отношения, свързани с опазване на обществения ред, собствеността, търговското обслужване и чистотата на територията на община Девин.

За нуждите на опазването на обществения ред е необходимо ясно регламентиране и повишаване на ефективността при налагането на наказания за констатирани административни нарушения на територията на община Девин.

В Административен съд - Смолян e образувано дело по протест на Окръжна прокуратура – Смолян за отмяна на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин, приета с Решение № 27 от 26.03.2009 г., доп. с Решение № 67 от 30.06.2009 г., доп. с Решение № 127 от 17.09.2015 г., изм. с Решение № 37 от 22.12.2015 г., изм.и доп. с Решение № 18 от 09.03.2017 г. на Общински съвет – Девин като незаконосъобразна поради неспазване на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

С оглед гореизложеното е необходимо приемането на нормативен акт, който да урежда обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда и чистота на населените места, опазване на живота и здравето на хората на територията на община Девин.

2. Цели, които се поставят

Настоящият проект цели осъвременяване на нормативната уредба в областта на опазването на обществения ред на територията на община Девин. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение превенция и констатиране на нарушения на обществения ред, опазване на чистотата и общественото имущество на територията на общината, както и редът и начина за санкционирането им като чрез предложената Наредба се дадат гаранции за осигуряването на спокойствието на гражданите и спазването на морално-етичните норми на поведение, както и за поддържането на чистотата, естетиката и хигиената на територията на община Девин.

Посредством новата Наредба се цели синхронизация и привеждането в съответствие на местната уредба на обществените отношения, свързани с опазване на обществения ред, собствеността и чистотата със специалните закони, третиращи законодателството в областта на обществения ред, опазване на околната среда и чистотата на населените места.

Спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както и сватбени, семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти ще могат да се провеждат в периода от 08.00 до 22.00 часа, а в периода 31-ви декември – 1-ви януари от 08.00 до 01.00 часа. Това ще гарантира спокойствието на гражданите и същевременно ще осигури провеждането на новогодишни тържества. По същата причина е разрешена и употребата на открито на пиротехнически изделия – фойерверки до 01.00 ч. на 1-ви януари.

Извършването на строително-монтажни работи (СМР) на строежи се ограничава допълнително в периода от 14.00 до 16.00 часа в работни дни, като остава ограничението от 22.00 до 08.00 часа. Въвежда се ограничение в периода от 21.00 до 09.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в празнични и почивни дни, за да се гарантира спокойствието на гражданите, като същевременно се осигури възможност за работа по обектите на СМР.

В случай на постъпили заявления от няколко организатори за провеждането на различни масови мероприятия, извън тези по Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ) в едно и също време, на едно и също място и/или път на движение, се дава възможност на кмета на община Девин да съдейства за постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви. Или да променя времето, мястото или пътят на движение на по-късно заявеното масово мероприятие, за да се гарантира възможност за осигуряване живота и здравето на участващите в двете мероприятия граждани и едновременно с това техните права.

Регламентира се обявяването и спазването на работното време и дейностите при обслужване на населението в търговските обекти, заведенията за хранене и развлечение.

Въвежда се забрана за създаването на шум, който нарушава обществения ред или спокойствието на гражданите на обществени места в периода от 22.00 до 08.00 часа, за да се осигури тяхното спокойствие и здраве.

На територията на община Девин се забранява създаването на шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради в работни дни в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа. В почивните дни такива дейности могат да се извършват със съгласието на засегнатите обитатели.

В административно наказателните разпоредбите по тази наредба са дефинирани санкциите и са предвидени санкции за повторно нарушение, с цел гарантиране на пропорционален, справедлив и възпиращ ефект от прилагането на наредбата.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба.

Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства. Прилагането на наредбата ще се осъществява с предвидените финансови средства в бюджета за структурните звена, изпълняващи контролни функции по тази наредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Очаква се проектът на Наредба да осигури защита на правата и интересите на гражданите и гостите на община Девин чрез прилагане на адекватна нормативна уредба. Създаване на по-благоприятни условия за опазване на обществения ред на територията на община Девин и нормативни гаранции за осигуряването на спокойствието на гражданите.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът на Наредба за обществения ред на територията на община Девин е изготвен в съответствие с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.

 

Вносител:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 

 

Проект на НАРЕДБА № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин е публикуван и на Портал за обществени консултации -  http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4020

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер