Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 29 Януари 2019г. 19:05ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 05.02.2019 година /вторник/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 17.01.2019 г. относно: Приемане отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Докладва:Председател на ОбС - Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 17.01.2019 г. относно: Приемане на план - график за заседанията на ОбС - Девин за първото полугодие на 2019 г.

Докладва:Председател на ОбС - Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 17.01.2019 г. относно: Отчет за изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2018 г. и приемане на такава за 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 16.01.2019г. относно: Календар за предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2019 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 17.01.2019г. относно:Приемане програмата за Разпореждане и управление на общинската собственост за 2019 г. на Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 16.01.2019г. относно: Приемане на бюджета на община Девин за 2019 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер