Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Неделя, 24 Февруари 2019г. 10:31ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 28.02.2019 година /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 205 от 28.12.2018 г. относно: Управление на общински имотза включване в „Програмата за разпореждане и управление на общинска собственост за 2018 г.” раздел IV – Наем и управление, на терен с площ 1 кв.м. находящ се в поземлен имот с идентификатор № 20465.502.1548, гр. Девин, ул. „Възраждане”.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 206 от 28.12.2018 г. относно: Разпореждане с общински имот за възмезднои безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 09.01.2019 г. относно: Предоставяне на допълнителни помещения-общинска собственост за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Девин, намиращи се в административната сграда на ул. „Васил Левски” № 1.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 21.01.2019г. относно: Процедурата по ликвидация на „ВЪЧА” ЕООД, гр. Девин.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12 от 08.02.2019г. относно: Удължаване срока на договор №Д-186/07.05.2014 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 15.02.2019г. относно: Отдаване под наем на Ангел Димитров Ангелов от гр. Девин, община Девин, област Смолян, на земеделски земя от общински поземлен фонд – имоти с идентификатор № 20465.15.3, 20465.15.11 намиращи се в землище гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 15.02.2019г. относно: Приемане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 15.02.2019г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, по процедура BG05M9ОP001-2.0.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и одобряване на Партньорско споразумение.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 18.02.2019г. относно: Разпореждане с общински имоти за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 20.02.2019г. относно: Предоставяне от общински поземлен фонд имоти с проектни кадастрални №№ 096007, 071016 по § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 20.02.2019г. относно: Предоставяне от общински поземлен фонд имот с проектен кадастрален № 031008 по § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 20.02.2019г. относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019 - 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 21.02.2019г. относно: Приемане информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и външни услуги на МБАЛ "ДЕВИН" ЕАД в изпълнение на Решение №24 от 09.03.2017 г. за периода 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 21.02.2019г. относно: Актуализация на бюджета на община Девин за 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 21.02.2019г. относно: Бюджетна прогноза на община Девин за периода 2020 - 2022 г. на постъпленията от местни приходи за местни дейности.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер