Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация На основание чл.137, ал.1, т.1 от Закон за туризма с заповед № РД-09-60/19.02.2019г e прекратена категорията на туристически обекти.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

З А П О В Е Д

РД-09-60

гр.Девин, 19.02.2019г

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.133, ал.3, чл.137, ал.1, т.1 и §5, ал.1, т.5 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма (обн.ДВ, бр.30/26.03.2013г). и Решение на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти по протокол №1/28.01.2019 г., реших

НАРЕЖДАМ:

В съответствие с чл.137, ал.1, т.1  от ЗТ и неизпълнение на задължението по § 5, ал.1, т.5 от ПЗР на същия закон,

П Р Е К Р А Т Я В А М

категорията на следните туристически обекти:

Име на обекта

Адрес

*

№ и дата на удостоверението

 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

   

1

САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ”ШАНОВИ”

С.ГЬОВРЕН, ОБЩИНА ДЕВИН

2

00179/30.03.2011г

2

САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ”БИЛЯНА”

ГР.ДЕВИН, УЛ.”ПЪРВИ МАЙ” №10

2

00177/21.03.2011г

3

СЕМЕЕН ХОТЕЛ”АРКАН ХАН”

С.ТРИГРАД, ОБЩИНА ДЕВИН

2

00171/09.02.2011г

 

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1

БИСТРО”САМАР”

С.ТРИГРАД, ОБЩИНА ДЕВИН

1

00173/09.02.2011г

2

КАФЕ-АПЕРИТИВ"ИРИ"

С.ЛЯСКОВО, ОБЩ.ДЕВИН

1

00189/26.07.2011г

3

КАФЕ-БАР”МЕЧКИТЕ”

С.ТРИГРАД, МЕСТНОСТ ”ХОРЛОГ”

1

00187/26.07.2011г

4

КЛАСИЧЕСКИ РЕСТОРАНТ”АРКАН ХАН”

С.ТРИГРАД, ОБЩИНА ДЕВИН

2

00172/09.02.2011г

5

БИСТРО”ВИЛАТА”

С.ГЬОВРЕН, ОБЩ.ДЕВИН, М.”ТЕШЕЛ”

2

00185/02.05.2011г

6

КАФЕ-АПЕРИТИВ”ЕЛНЕДА”

ГР.ДЕВИН, УЛ.”ГОРДЬО ВОЙВОДА” №38

1

00169/09.02.2011г

7

КАФЕ-БАР

С.ТРИГРАД, ОБЩИНА ДЕВИН

1

00195/16.12.2011г

8

ДИСКОТЕКА ”ЦЕНТРАЛ”

ГР.ДЕВИН, КВ.НАСТАН

2

00224/07.05.2013г

9

КАФЕ-АПЕРИТИВ”ЕМПЕРИЯЛ”

ГР.ДЕВИН, УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №47

2

00229/22.07.2013г

 

На основание чл.137, ал.3 от Закон за туризма нова категория на обектите се определя по реда на чл.129.

Да се уведомят лицата, извършващи дейност в тези обекти да върнат  в община Девин издадените им удостоверения и табели за утвърдена категория.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се публикува в сайта на общината, и да се обяви на видно място в сградата на ОбА - гр. Девин.

 

красимир даскалов

Кмет на община Девин

…………../П/…………….

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер