Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обявен е обществен достъп до информация за изграждане на ПСОВ - с.Триград
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

О Б Я В Я В А:

 

Открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС на обект „Пречиствателна станция за отпадни води / ПСОВ/ на с.Триград, община Девин”. Съоръжението ще се разположи на десния бряг на река Триградска, м.Хорлог, в УПИ ІІІ, кв.31 по ПУП на с.Триград – ПИ /проектен/ 73105.501.582 и имот /проектен/ 73105.501.581, с обща площ от 921 кв.м., с начин на трайно ползване ниско застрояване при следните съседи: имот с кадастрален № 73105.501.378 и имот с № 73105.501.583.

Възложител е Община Девин.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 22.08.2014 г. – 04.09.2014 година, в сградата на Община Девин на ул. „Дружба” № 1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

 

Лице за контакти: Златка Устабашиева – главен експерт „ЗСиЕ” в отдел „УТИОС”, тел. 03041/23-35.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер