Начало ОБЯВЛЕНИЯ Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на община Девин Заповед №РД-09-74/28.02.2019 г. на кмета на община Девин за обявяване класирането на участниците в проведената процедура за избор на кредитна институция
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Февруари 2019г. 17:01ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-74

гр.Девин, 28.02.2019 г. 

 

Със Заповед №РД-09-44/04.02.2019 г.на Кмета на Община Девин, на основание Решение №110/16.08.2018 г. на Общински съвет – Девин, изменено с Решение №2/23.01.2019 г. на Общински съвет – Девин и чл.12, ал.1 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, одобрена с Решение №169/14.11.2018 г. на Общински съвет-Девин, е открита процедура за избор на кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Девин в размер на 2 500 000 лв. /два милиона и петстотин хиляди лева/ за разплащане на просрочени задължения в размер на 1 350 000 лв. /един милион триста и петдесет хиляди лева/ и 1 150 000 лв. /един милион сто и петдесет хиляди лева/ за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

Със Заповед №РД-09-59/19.02.2019г. на Кмета на Община Девин е назначена нарочна комисия с цел провеждане на процедурата. Същата е провела свое заседание на 19.02.2019 г., за което е изготвен протокол №1, отразяващ работата на комисията по допускане на офертите. Комисията е изискала от участниците да представят допълнителни документи в срок до 25.02.2019 г. В протокол №2 от 26.02.2019 г. комисията е извършила оценяване и класиране на представените от участниците оферти.

С оглед на гореизложеното и след като се запознах с така изготвените протоколи на комисията, провела процедурата, и като възприемам изцяло изложените в тях констатации, доводи и мотиви, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл. 12, ал.1 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, одобрена с Решение №169/14.11.2018 г. на Общински съвет-Девин

ЗАПОВЯДВАМ:

I.Обявявам класирането на участниците в проведената процедура за избор на кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Девин в размер на 2 500 000 лв. /два милиона и петстотин хиляди лева/ за разплащане на просрочени задължения в размер на 1 350 000 лв. /един милион триста и петдесет хиляди лева/ и 1 150 000 лв. /един милион сто и петдесет хиляди лева/ за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, както следва:

На първо място: „Интернешънъл Асет Банк" АД, ЕИК: 000694329, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров” №81-83, с комплексна оценка 100 точки.

На второ място: Участник „Търговска банка Д" АД, ЕИК: 121884560, седалище и адрес на управление: гр. София 1606, община Столична, р-н „Красно село”, бул. „Ген. Тотлебен” №8, с комплексна оценка 94.75 точки.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ„Интернешънъл Асет Банк" АД, ЕИК: 000694329 за спечелил процедура за избор на кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Девин в размер на 2 500 000 лв. /два милиона и петстотин хиляди лева/ за разплащане на просрочени задължения в размер на         1 350 000 лв. /един милион триста и петдесет хиляди лева/ и 1 150 000 лв. /един милион сто и петдесет хиляди лева/ за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.            

ІІІ. ПОКАНВАМ„Интернешънъл Асет Банк" АД, ЕИК: 000694329 за сключване на договор при следните условия:

  • Годишен лихвен процент (ГЛП), плаващ, формиран като 6-месечен EURIBOR плюс надбавка 4,00 % /четири цяло и нула нула процентни пункта/;
  • Надбавка над лихвения процент при просрочие на главницата (Ндб) – 0% /нула процентни пункта/.

В изпълнение на чл.12, ал.2 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, приета с Решение №169/14.11.2018 г. на Общински съвет-Девин Заповедта да се обяви на интернет страницата на община Девин и да се изпрати на всички участници в тридневен срок от издаването й.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в процедурата в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административен съд – гр.Смолян.

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер