Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на участък от водопровод за термални води „Беденски бани-град Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 27 Август 2014г. 09:13ч.

Изх. №ОП-4#2/27.08.2014 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на участък от водопровод за термални води „Беденски бани-град Девин” – с финансиране по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г. “,

 

На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че комисията назначена със заповед № РД - 09- 324/23.07.2014 г. ще отвори ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с горепосоченият предмет на 29.08.2014 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

 

На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

        

С уважение,

         /Надежда Ризова/

         Председател на комисията

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер