Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Март 2019г. 16:32ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 28.03.2019 година /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 15.03.2019 г. относно: Разглеждане на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за обект „Частичен основен ремонт и нов траен горски автомобилен път „Татар дере – Хайдут каба”, находящ се на територията на ТП ДГС – Михалково.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 18.03.2019 г. относно: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2018 година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2019 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27 от 18.03.2019 г. относно: Приемане на Общински спортен календар на Община Девин за 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28 от 18.03.2019г. относно: Отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, гр. Девин /ЦПЛР - ОДК/ за 2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 29 от 18.03.2019г. относно: Вземане на Решение за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №14 взето с Протокол №3/28.02.2019 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 18.03.2019г. относно: Разглеждане Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” - гр. Девин за 2018 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 18.03.2019г. относно: Разглеждане Отчет анализ за извършената работа и резултатите РУ - Девин през 2018 г. в борбата срещу престъпността, охраната на обществения ред и безопасността на движението.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 18.03.2019г. относно: Приемане на Отчет за приходите и разходите на МБАЛ "Девин" ЕАД за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г., Счетоводния баланс към 31.12.2018 г. и приемане информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и външни услуги на МБАЛ "Девин" ЕАД в изпълнение на Решение №24/09.03.2017 г. за периода 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 18.03.2019г. относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Девин за 2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 21.03.2019г. относно: Отчет за изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за управление на отпадъците на територията на Община Девин 2017-2020” за 2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер