Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 04 Април 2019г. 15:41ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 11.04.2019 година /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 02.04.2019г. относно: Даване на съгласие за налагане на обезпечителна мярка върху имоти общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 03.04.2019г. относно: Преобразуване на вид собственост на общински имот с идентификатор 20465.504.1556 ведно с построените сгради в имота.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 02.04.2019г. относно: Определяне на нов размер на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 21.03.2019 г. относно: Сключване на предварителен и окончателен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за част от поземлен имот с идентификатор 20465.502.1466 и част от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5046.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 21.03.2019 г. относно: Сключване на предварителен и окончателен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 20465.501.583, по кадастрална карта на гр. Девин , община Девин , област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 22.03.2019 г. относно: Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие „БКС” Девин за 2018 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 22.03.2019г. относно: Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, за част от недвижим имот – публична общинска собственост, находяща се в гр. Девин, ул. „Орфей” №1, а именно помещение /бивш бар Прима/ с площ: зала - 154 кв.м., кухня – 69 кв.м., тоалетна – 27 кв.м., разположено на първи етаж в Дом на културата - гр. Девин, община Девин, област Смолян, актуван с АОС №112/30.09.1998 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 39 от 22.03.2019г. относно: Придобиване на имоти от Община Девин, във връзка с предстоящо разкриване утвърдения габарит на ул. „Руен”, в гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 29.03.2019г. относно: Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация за 2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС – Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер