Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 12 Април 2019г. 16:19ч.

Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет - Девин чрез настоящото публикуване за обществено обсъждане предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на е-mаil адрес: ob_savet©devin.bgили в деловодството на Общински съвет, гр.Девин, ул.”Дружба” 1

 

ПРОЕКТ

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

      §1. В Глава IV чл.19 ал.1 се прави следното изменение:

     1. Чл.19 ал.1 се изменя по следния начин:

„ Председателят на Общински съвет – Девин получава възнаграждение в размер на 75 (седемдесет и пет) на сто от брутното трудово възнаграждение на кмета на община Девин.”

Руси Чаушев

Председател Общински съвет


МОТИВИ

към Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

1. ПРИЧИНИТЕ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО:

Съгласно чл.26, ал.1 от ЗМСМА Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. С Решение № 13 от 26.11.2015 г. е определена продължителността на работното време на председателя на Общински съвет Девин която е 8 /осем/ часов работен ден при 5 /пет/ дневна работна седмица.

Чл.19, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация гласи, че председателя получава възнаграждение в размер на 90 /деветдесет/ на сто от брутното възнаграждение на кмета на общината.

С Решение № 39 по Протокол № 6 от 11.04.2019 г. на Общински съвет Девин са утвърдени нови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства.

При сега заложените проценти за възнаграждение на председателя и увеличената средна брутна заплата на общинската администрация ще се наложи актуализация на средствата предвидени за общинския съвет.

Средствата необходими за издръжката на общинския съвет се осигуряват изцяло от местни приходи. В тази връзка и предвид тежкото финансово положение на община Девин и множество неразплатени приоритетни разходи към контрагенти като за храна и отопление за детските градини и др. предлагам и изменение на чл.19, ал.1 от правилника.

2. ЦЕЛИТЕ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ:

Смятам, че тази промяна в процентите на възнаграждението определени с правилника ще облекчи донякъде бюджета на общината.

3. ФИНАНСОВИТЕ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА:

Прилагането на новата уредба   не е свързано с допълнително изразходване на бюджетни средства.

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО:

Не се натоварва допълнително бюджета на общината.

5. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предложеният проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местна администрация. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

     Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Девин - www.devin.bg.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер