Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 08 Май 2019г. 14:37ч.

     Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет - Девин чрез настоящото публикуване за обществено обсъждане предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин на е-mаil адрес: ob_savet©devin.bgили в деловодството на Общински съвет, гр.Девин, ул.”Дружба” №1

 

           МОТИВИ: Съгласно чл. 9, ал. Закона за местните данъци и такси Общинският съвет е приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.

Определението за Наредба е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 2 от ЗНА, а именно: Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не позволява тази свобода да излиза извън очертаните от по-високите по степен нормативни актове рамки.                                                   

Настоящото предложение за приемане на изменение в Наредбата е продиктувано от постъпили запитвания за ползване на терена на градския стадион за подготвителни лагери на детско-юношески школи от страната.

В действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин не е предвидено да се събира такса за ползване на терена на градския стадион.

Във тази връзка предлагам на обсъждане настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин
         Финансови средства: Не са необходими за прилагането на Наредбата    Очаквани резултати: Повишаване приходната част на бюджета на общината

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Наредбата не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейскиясъюз.


     Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Девин - www.devin.bg, на 08.05.2019 г.

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЕВИН

 

Приета с решение №11/27.02.2009г изм. с Решение №66от 30.06.2009г., доп. с Решение №105 от 16.10.2009г., изм. с Решение №19 от 19.02.2010г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Девин, приета с Решение №23 от 27.02.2003г., изм. и доп. с Решение №66 от 01.06.2004г., Решение №41 от 25.04.2006г.- Решение №81 от 31.05.2007 г.

 

Наредбата е изм. и доп. с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011г., Решение № 61 от 17.05.2011г., Решение № 117 от 18.06.2012г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013г., Решение № 257 от 21.12.2013г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014г.), Решение № 92 от 07.05.2014г., Решение № 186 от 24.10.2014г., Решение № 191 от 24.10.2014г. на Общински съвет Девин, изм. и доп. с Решение № 32 от 22.12.2015г. и Решение № 34 от 22.12.2015г., изм. с Решение № 5 от 28.01.2016г. , изм. с Решение № 39 от 29.02.2016г. на Общински съвет Девин, , изм. с Решение № 212 от 29.12.2016г. на Общински съвет Девин, изм. с Решение № 46 от 31.03.2017г. на Общински съвет Девин, изм. и доп. с Решение № 81 от 31.05.2017г. на Общински съвет Девин, изм. с Решение № 100 от 29.06.2017г. на Общински съвет Девин, изм. с Решение № 227 от 13.06.2017г. на Смолянския адм.съд, доп. с Решение №163 от 24.10.2018г.

 

 

П Р О Е К Т

 

 

§.1. В Раздел II– Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение се направи следното допълнение:

 

-      Добавя се нов чл.33 със следния текст:

 

-      Чл.33. „За ползване на терен на градския стадион се събира такса на ден или на час съгласно Приложение 3.”

 

§.2. В Приложение 3 се добавя нова т.2.11 със следния текст:

 

-      т.2.11 – За ползване на терен на градския стадион се събира такса:

 

-       на ден – 56,00 лв.

 

-       на час – 7,00 лв.”

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ

 

Председател на Общински съвет Девин

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер