Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения След една година общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща инсталация
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

     На 13 май 2019 г. с НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ и ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ беше поставено началото на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат“, с партньори Община Сатовча, Община Борино, Община Девин и Община Сърница. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Местоположението на площадката за изграждане на тези инсталации се намира в местността „Гайтанина“, в землището на с. Барутин, като имотът е собственост на Община Доспат.

     На събитията присъстваха кмета на община Доспат инж.Елин Радев, председателят на общински съвет на Доспат инж. Адалберт Ферев, зам-кметът на Доспат Славейко Сельошев, д-р Арбен Мименов – кмет Община Сатовча ,Мустафа Караахмед – кмет Община Борино , Красимир Даскалов – кмет Община Девин , Неби Бозов – кмет Община Сърница, както и Илхан Карагьозов и Илиян Атипов от община Сърница.

Събитията уважиха Евелина Василева, председател на комисията по околна среда в НС и кандидат за евродепутат от ГЕРБ и СДС, както и Марин Захариев, също  кандидат за евродепутат от ГЕРБ и СДС

Реализирането на проекта ще доведе до намаляване количествата на депонираните отпадъци и опозотворяване на 100% на зелените отпадъци. Ще бъдат разкрити 12 постоянни нови работни места и ще бъдат създадени предпоставки за опазване на околната среда в по-големи мащаби. Наполовина ще бъде намален обема на битовите отпадъци , които ще се депонират в депото  и ще бъде удължен неговия експлоатационен период.

Основни етапи на обработка:

Разтовареният отпадък подлежи на първоначален визуален контрол за отстраняване на замърсители и едрогабаритни отпадъци, както и на идентифицираните опасни отпадъци.

От тази зона отпадъците попадат на верижно-лентов транспортьор, чрез който достигат до сито, служещо за разделяне на отпадъците в два отделни потока – подситова фракция и надситова фракция.

Надситовата фракция подлежи на ръчна обработка за отделяне на различните видове материали, подходящи за последващо рециклиране. Отделните видове материали ще се събират в предназначени за целта бункери и контейнери.

Така разделените рециклируеми материали ще достигат до преса за балиране и последващо транспортиране до предприятия, които ще ги преработят за повторна употреба.

Подситовата фракция (финната фракция) ще бъде подложена на стабилизиране и получения материал ще бъде използван за запръстяване на клетката на депото. Материалът отделен от ситото на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци се очаква да бъде с максимален размер на частиците - до 80 мм и състав включващ приблизително 42% вода, около 58 % сухо вещество и между 20-22 % съдържание на общ органичен въглерод.

Избраният метод за стабилизиране е чрез компостиране на редове на открито с покрити мембрани и принудителна аерация. За да се счита за стабилизирана подситовата биологична фракция трябва да е преминала през следните етапи: на хигиенизация, на активно компостиране и превръщане на материала до стабилизирана фракция и на пречистване през сито.

Очакваният продукт от процеса на стабилизиране на биологичната фракция от инсталацията за предварително третиране на смесените битови отпадъци ще бъде т.н. “стабилизирана органична фракция", която през последните години в практиката се налага все по-често като добър алтернативен заместител на земните маси, които се използват при технологичното запръстяване на депонирани отпадъци, за рекултивационни дейности, свързани със саниране на стари депа за отпадъци или на стари мини и кариери, при ландшафтно оформление на терени и като подложен материал при изпълнение на обратни насипи в строителството.

Другата инсталация, която ще се реализира по проекта, е за компостиране на биоразградими отпадъци. Тя е с идентична технология на преработката на подситовата фракция от сепариращата инсталация. При предварителната обработка зеления отпадък се обработва с Биошредер – миксер. След постигането на оптимална влажност при хомогенизирането, суровината се зарежда като компостираща призма.

За да бъде получен висококачествен компост е необходимо аериране, което е от първостепенна важност за бързо и без мирис обработване и рециклиране на органични отпадъци. Ще се използва принудителна вентилация, която засмуква въздух от околното пространство и го нагнетява в завитата суровина (компостна призма) чрез перфорирани тръби в пода под призмата.

Необходимото време за узряване на компоста е четири седмици. По време на компостирането не е необходим контрол на влажността на призмите, както и преобръщане на материала.

След престоя на материала в зрееещите призми, компостът обикновено достига средна степен на зрялост. Затова се препоръчва четири седмици последващо зреене. През последващото зреене завършва преобразуващия процес и материалът се стабилизира. Тогава компостът може да бъде пресят, пакетиран или струпан в зависимост от бъдещата му употреба.

Фината фракция се складира или опакова в по-малки или по-големи торби, в зависимост от качеството и предназначението и се транспортира за продажба. Остатъците след пресяване се връщат на площадката за предварителна обработка и се използват в следващия цикъл на компостиране като мая.

Проектът е  на стойност 9 654 503,76 лв., от които:

-         6 198 106,87 лева от Европейския фонд за регионално развитие;

-         1 093 783,57 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

-         830 063,72 лева собствен принос на Бенефициента;

-         1 532 549,60 лева недопустими разходи.

 

 

ПроектBG16M1OP002-2.002-0001-C01 за „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер