Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 16.09.2014 година /вторник/ от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Входящо писмо вх. № КО - 225 от 12.08.2014г. относно: Върнати Решения № № 149, 152, 153 в частта му на т. 2 и 154/22.07.2014 г. от Областен управител на област Смолян.

Докладва : Младен Исаев

/Председател на ОбС - Девин/

 

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 167 от 03.09.2014 г. относно:Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2014 г. и предложение за актуализация.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 161 от 18.08.2014г. относно:Разпореждане с общински имот, учредяване на ОПС в с. Михалково.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 163 от 22.08.2014г. относно: Приемане на Наредба за реда за управление на горските територии – общинска собственост на територията на Община Девин. Нейното приемане е продиктувано от разпоредбите на чл. 181, ал. 6 от Закона за горите.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх. ДЗО164 от 25.08.2014г. относно: Учредяване на Регионално сдружение с цел управление на отпадъците на регионален принцип по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗУО.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 165 от 29.08.2014г. относно: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Грохотно – Община Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 65 от 25.03.2014г. относно: Изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ, УПИ І – за озеленяване, кв. 3 по ПУП на с. Тригеад.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 166 от 03.09.2014г. относно: Одобряване на ПУП – ПУР по плана на с. Гьврен, Община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 168 от 04.09.2014г. относно:Разпореждане с общински имот, учредяване на ОПС с. Брезе.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 169 от 04.09.2014г. относно:Формиране на паралелки под норматива на Наредба № 7/29.12.2000 г. през 2014/2015 г. учебна година в Община Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 170 от 04.09.2014г. относно: Ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 171 от 04.09.2014г. относно:Изготвяне на годишен план за ползване на дървесина в горските територии – общинска собственост.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 172 от 04.09.2014г. относно: Определяне спечелилия търга участник.

Докладва: Живко Чепишев

/общински съветник/

 

14. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 173 от 05.09.2014г. относно: Промяна начина на трайно ползване.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 174 от 05.09.2014г. относно: Докладна записка от Радка Грозданова – Изп. Директор на „МБАЛ - Девин” ЕАД, град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с вх.№ ДЗО - 175 от 05.09.2014г. относно: Докладна записка от Радка Грозданова – Изп. Директор на „МБАЛ - Девин” ЕАД, град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Председател на

Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер