Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 29.05.2019 година /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 08.04.2019г. относно: Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Девин през 2018г. и предстоящи задачи за 2019г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 09.04.2019г. относно: Отчет за изпълнение на Годишна план-програма за развитие на социалните услуги в Община Девин през 2018 г. и приемане на Годишна план - програма за развитие на социалните услуги за 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 10.04.2019г. относно: Разпореждане с общински движими вещи /Инертен материал/.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 12.04.2019 г. относно: Структура на образователните институции на територията на Община Девин през 2019/2020 учебна година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 16.04.2019 г. относно: Даване съгласие за обявяване на процедура по реда на глава 26 от ЗОП за избор на изпълнител на автобусната линия Девин-Беден от общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 22.04.2019 г. относно: Предложение за безвъзмездно придобиване от община Девин на недвижим имот – публична държавна собственост намиращ се в с. Триград, община Девин, област Смолян, представляващ поземлен имот с идентификатор - 73105.501.347, ведно с построените сгради.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 22.04.2019г. относно: Включване в „Програмата за разпореждане и управление на общинска собственост за 2019 г.” раздел II – замяна и ликвидиране на съсобственост, на поземлени имоти с идентификатори № 20465.502.1604 с площ 128 кв.м. и №20465.502.1605 с площ 2 кв.м., в гр. Девин, община Девин, област Смолян и извършване на разпоредителни сделки.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 24.04.2019г. относно: Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 25.04.2019г. относно: Разпореждане с общински имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 08.05.2019г. относно: Утвърждаване статута на общински жилища.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 08.05.2019г. относно: Изменение на разрешително № 3/27.10.2016 г. за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 08.05.2019г. относно: Изменение на разрешително № 01610173/23.01.2009 г. за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 15.05.2019г. относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 2019 - 2020 г. за Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 15.05.2019г. относно: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – УПИ IV, кв. 20 – с. Гьоврен, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 16.05.2019г. относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Девин за 2018 г. и на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Девин за 2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 20.05.2019г. относно: Изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 21.05.2019г. относно: Определяне на допълнителна мястостоянка за таксиметрови автомобили.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 21.05.2019г. относно: Провеждане на тържествено заседание на Общински съвет - Девин за откриване на Стена на председателите на общински съвет и Почетен албум на общинските съветници и от всички мандати от 1991 г. до настоящия момент.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от 21.05.2019г. относно: Приемане информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и външни услуги на "МБАЛ - ДЕВИН" ЕАД в изпълнение на Решение №24/09.03.2017 г. за периода 01.02.2019 г. до 30.04.2019 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

20.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС – Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер