Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на строеж: Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на участък от водопровод „Беденски бани"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 18 Септември 2014г. 14:34ч.

1. Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на строеж: «Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на участък от водопровод за термални води „Беденски бани-град Девин” – Първи етап – с финансиране по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г. “

2. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка е от датата на откриване на строителната площадка до приключване на СМР, изготвяне на технически паспорт на строежа и окончателен доклад до възложителя от лицето, упражняващо строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 3 ЗУТ и въвеждане на строежа в експлоатация /издаване на Разрешения за ползване /.

 

3. Начин на плащане - съгласно проекто-договора.

 

Максималния разполагаем ресурс на Възложителя, предвиден за тази дейност възлиза на 7 600 лв. (седем хиляди и шестстотин лева) без ДДС.

 

4. Срокът за валидност на офертите - 90 дни от крайния срок за тяхното подаване.

 

5. Изисквания към участниците

 

В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.

 

В случай, че участникът участва като обединение (сдружение, консорциум и др.), на изброените по - долу изисквания трябва да отговаря сумарно обединението.

 

С офертата си, участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

 

Участникът през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) или от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, следва да е изпълнил услуги, с предмет упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР, до датата определена като краен срок за получаване на оферти. Минимално изискване е участникът да има изпълнени поне 2 (два) строителни надзора, за което да представи справка по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

 

Участникът трябва да притежава лиценз, издаден при условията и по реда на чл. 166, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за устройството на територията (ЗУТ) и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Чуждестранните участници представят документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (чл. 166, ал. 7 от ЗУТ).

 

Участникът трябва да има застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна. Застраховката трябва да бъде в сила към датата на подаване на офертата и да отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът представя Декларация в свободен текст, че при изтичане срока на валидност на полицата, същата ще бъде подновена.

 

6. Критерий за оценка - „икономически най- изгодна оферта".

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Документация за участие - изтегли;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер