Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за м.август 2014 г

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.08.2014 Г.
  ПРИХОДИ    
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
  І. Имуществени данъци и неданъчни приходи    
  1. Имуществени и други данъци    
100 Данък върху доходите на физически лица 30000 23897
103 окончателен годишен (патентен данък) 30000 23897
13-00 Имуществени и други местни данъци 445000 300666
13-01 Данък върху недвижими имоти 180000 125551
13-03 Данък върху превозните средства 210000 136627
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 40000 29728
13-08 Туристически данък 15000 8760
20-00 Други данъци 100 1
  Всичко имуществени данъци 475100 324564
  2. Неданъчни приходи    
24-00 Приходи и доходи от собственост 225581 48860
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 150000 5059
24-05 Приходи от наеми на имущество 48581 26502
24-06 Приходи от наеми на земя 25000 17175
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 2000 124
27-00 Общински такси 753837 447355
27-01 За ползване на детски градини 63000 39900
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 25000 15873
27-07 За битови отпадъци 572837 336950
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 4000 4240
27-10 За технически услуги 50000 27269
27-11 За административни услуги 20000 10184
27-15 За откупуване на гробни места 2000 2060
27-17 За притежаване на куче 2000 25
27-29 Други общински такси 15000 10854
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 20000 21594
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 2000 4711
28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 18000 16883
36-00 Други неданъчни приходи 1000 1748
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)    
36-11 Получени застахователни обезщетения за ДМА 0 56
36-19 Други неданъчни приходи 1000 1692
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -102089 -45531
37-01 Внесен ДДС (-) -90632 -38766
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -11457 -6765
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 100000 147941
40-22 Постъпления от продажба на сгради 0 16837
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 0 6057
40-40 Постъпления от продажба на земя 100000 125047
41-00 Приходи от концесии 220000 185981
45-00 Помощи и дарения от страната 2972 3891
45-01 Текущи помощи и дарения от страната 2972 3891
46-00 Помощи и дарения от чужбина 0 0
46-10 Текущи помощи и дарения от Европейския съюз 0 0
  Всичко неданъчни приходи 1221301 811839
  Всичко приходи (1+2) 1696401 1136403
  ІІ. Взаимоотношения с ЦБ    
31-00 Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 10659996 8573453
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3444573 2374348
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1013300 900363
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 1345300 618109
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 4779187 4620334
31-20 Възстановени трансфери за ЦБ(-/+)   -110
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 77636 60409
31-40 Вноски за ЦБ за минали години    
  Всичко взаимоотношения 10659996 8573453
  ІІІ. Трансфери    
61-00 Трансфери между бюджети (нето) 53383 605746
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 63170 552335
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -128774 -65576
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 118987 118987
62-00 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -246437 -766032
62-01 получени трансфери (+) 0 0
62-02 предоставени трансфери (-) -246437 -766032
64-00 Трансфери от/за държ.предприятия и други лица 4893 4893
  Всичко трансфери -188161 -155393
  ІV. Временни безлихвени заеми    
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 104652 -446582
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
  Всичко безлихвени заеми 104652 -446582
  Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 12272888 9107881
  V. Операции с финансови активи и пасиви    
71-00 Предоставени кредити (нето) 0 -545831
71-01 Предоставени средства по лихвени заеми (-) 0 -644933
71-02 Възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+) 0 99102
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -17024 563389
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -206700 -143522
83-72 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 747142 737691
83-82 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) -557466 -30780
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) -31211 -6911
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) -31211 -6911
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) -81710 -80786
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -200 724
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) -81510 -81510
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 1904597 664742
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 1904597 1904597
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)   -1239855
  Всичко финансиране на дефицита 1774652 594603
  Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 14047540 9702484
  ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 14047540 9702484
       
       
       
       
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.08.2014 Г.
  РАЗХОДИ    
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2721648 1633322
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2616172 1584872
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 105476 48450
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 463988 262586
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 171219 108994
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 133007 77168
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 70272 51014
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 39259 17740
02-09 Други плащания и възнаграждения 50231 7670
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 651900 366370
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 365742 212812
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 74076 32946
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 151522 90779
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 60560 29833
10-00 Издръжка 2750911 1682445
10-11 Храна 185775 125255
10-12 Медикаменти 4693 983
10-13 Постелен инвентар и облекло 25952 12779
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 64769 41538
10-15 Материали 257359 95939
10-16 Вода, горива и енергия 521439 318323
10-20 Разходи за външни услуги 795032 574271
10-30 Текущ ремонт 375096 168823
10-51 Командировки в страната 22170 10440
10-52 Краткосрочни командировки в чужбина 0 -6832
10-62 Разходи за застраховки 14466 7704
10-63 Такса ангажимент по заеми 1530 2201
10-69 Други финансови услуги 1000 0
10-91 Други разходи за СБКО 0 0
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 271156 319022
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 177018 7264
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 33456 4735
19-01 Платени държавни данъци, такси и административни санкции 1866 656
19-81 Платени общински данъци, такси и административни санкции 31590 4079
40-00 Стипендии 13311 9084
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 48335 33455
42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 9400 6250
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 38935 27205
  Разходи 6650093 3987262
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 720891 11727
43-01 За текуща дейност 715891 10727
43-09 Други субсидии и плащания 5000 1000
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 134800 85533
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 4140 2576
  Всичко субсидии 859831 99836
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 68536 57610
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 56762 38964
22-24 Разходи за лихви по други заеми в страната 11774 18646
51-00 Основен ремонт на ДМА 1609201 774425
52-00 Придобиване на ДМА 4737421 4764705
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 5236 39935
52-02 Придобиване на сгради 57323 44123
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 232645 133366
52-05 Придобиване на стопански инвентар 690 690
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 4441527 4546591
53-00 Придобиване на ДМА 5900 1862
53-01 Придобиване на програмни продукти 0 1862
53-09 Придобиване на други НДМА 5900 0
54-00 Придобиване на земя 19173 16784
55-00 Капиталови трансфери 0 0
  Капиталови разходи 6371695 5557776
97-00 Резерв за непредвидени неотложни разходи 97385 0
  ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 14047540 9702484
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер