Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 01 Юли 2019г. 10:08ч.

 

 

 

  ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

 

            Община Девин в качеството си на бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2. 040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, Договор № BG05M9OP001-2.040-0097- C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.

 

 

I. Необходими документи за лица, желаещи да ползват услугата – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.

 

  • Заявление по образец и Информация за потребителя, които могат да бъдат получени на място в Общинска администрация Девин, стая № 8, ет.2 или изтеглени от ТУК. По график ще се организират изнесени приемни на документи по населени места в Общината, като преди това ще се осигури необходимата разгласа.
  • Документ за самоличност (за справка)
  • Документ за самоличност на законния представител (за справка) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
  • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
  • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;.
  • Пълномощно (в свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата –когато не се подава лично

 

Лицата, които могат да кандидатстват за предоставяне на услугата и ще бъдат обхванати са:

 

            • лица на възраст над 65 години; (Следва да се има предвид, че под „лица на възраст над 65 години с огарничения или в невъзможност за самоослужване” се разбира лице навършило 66 годишна възраст.)

 

            • Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

 

            • Лица с хронични заболявания;

 

            • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

 

           

 

            В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица, въз основа на която ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите ще се извърши в дома им.

 

            Документи ще се приемат до 31.07.2019г., всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч., на адрес: град Девин, ул. „Дружба” №1, стая №8, етаж 2, сградата на Общинска администрация Девин.

 

 

 

 

 


 

 

www.eufunds.bg

 

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

 

в община Девин и община Доспат “, Договор № BG05M9OP001-2.040-0097-С01

 

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер