Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обявяване на обществен достъп до информацията за обект: „Предприятие за изкупуване, преработка и съхранение на диворастящи билки, плодове и гъби и за извлек на етерични масла”, в УПИ І - 1138, кв. 153 по ПУП на гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с депозирано в Община Девин инвестиционно намерение на „Стандарт БГ” ЕООД

 

 

О Б Я В Я В А М Е:

 

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за обект: „Предприятие за изкупуване, преработка и съхранение на диворастящи билки, плодове и гъби и за извлек на етерични масла”. Предприятието ще се изгради в УПИ І - 1138, кв. 153 по ПУП на гр.Девин, с обща площ от 3 966 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 24.09.2014 г. – 07.10.2014 година, в сградата на Община Девин на ул. „Дружба” № 1, ІІ етаж, стая 12, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 

 

 

Лице за контакти: Златка Устабашиева – главен експерт „ЗСиЕ” в отдел „УТИОС”, тел. 03041/23-35.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер