Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 01 Юли 2019г. 10:23ч.

  ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

 


     

 

Община Девин

            На основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2. 040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097- C01

ОБЯВЯВА

 

            Конкурс за заемане на следните позиции: Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги

           

I. Специалист по „Здравни грижи” - Медицинска сестра – 2 бр. – два часа дневно

   Изисквания към кандидатите:

 • Основни дейности, осъществявани от специалиста по „Здравни грижи” –Предоставяне и събиране на здравна информация;Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите;Медицински и здравни грижи и дейности;Ресоциализация, реадаптация и рехабилитация;Манипулации;Оказване на спешни и други дейности;Провеждане на обучение в областта на здравните грижи;
 • Допълнителни дейности, осъществявани от специалиста по „Здравни грижи” – провеждане на назначено от лекар лечение; подготвяне и при необходимост подпомагане на потребителя при извършване на медико – диагностични манипулации;поставяне и сваляне на катетър или перфузионна игла в повърхностна вена; наблюдение от поставяни от лекар имплантирани системи за съдов достъп; разпределяне и даване на потребителя на лекарствени продукти; наблюдение на хранителния режим на потребителя; осъществяване и наблюдение на специфични превръзки; обработване и наблюдение на рани, фистули и стоми.
 • Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на кандидат - потребителите

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование - минимум завършена образователна степен „професионален бакалавър", специалност „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, акушерка и други асоциирани медицински специалности.
 • Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.
 • Опит при изпълнение на проекти - предимство.

Специфични изисквания:

 • Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Опит при работа в екип.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване
 • Автобиография по образец. - Приложение 1
 • Декларация по образец. - Приложение 2
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда. – Приложение 3
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

II. Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари – 12 бр. – четири часа дневно

Изисквания към кандидатите:

 • Основни дейности, осъществяващи се от специалиста в областта на „Социалните дейности” - Предоставяне и събиране на информация ; Социално битови дейности; Подпомагане на специалиста по „Здравни грижи” при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя.
 • Допълнителни дейности, в които специалистите в областта на „Социалните дейности” участва при необходимост – мероприятия по дезинфекция и дератизация; превенция на разпространението на инфекции; овладяване на аварийни ситуации; придружаване до лечебно или здравно заведение за извършване на медицински прегледи и/или манипулации; подкрепа при комуникация с институции и служби.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Начално образование – завършен шести клас
 • да притежава умения за работа в екип и да има психологическа нагласа за работа в системата на социалните услуги;
 • има умение да предизвиква позитивен интерес в обществото към резултатите от своята дейност;

         Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване
 • Автобиография по образец. - Приложение 1
 • Копие от документи за придобита образователна степен, свидетелство, допълнителни квалификации.

III. Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги – 1 бр. – четири часа дневно

Изисквания към кандидатите:

 

 • Организира, контролира, координира и участва автотранспортната, социалната, здравната дейност като участва в разработването на графици и транспортни схеми, в изготвянето на оперативна информация, следи за изпълнението на заложените графици на движение, попълването на основни документи
 • Следи и отговаря за правилното водене и съхраняване на досието на потребителя. Изготвя и актуализира индивидуалните планове на потребителите
 • Поддържа връзка с потребителите и техните близки и приема заявки за предоставяне на подкрепа – според индивидуалната потребност;
 • Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на кандидат - потребителите

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Опит в областта на  социални дейности е предимство.
 • Минимална степен на образование – средно.

- Висше образования в сферата на хуманитарните науки - предимство

 • Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Да притежава умение за работа в екип

Специфични изисквания:

 • придобита правоспособност за управление на МПС – предимство

       Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване
 • Автобиография по образец. - Приложение 1
 • Декларация по образец. - Приложение 2
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда. – Приложение 3
 • Копие от документи за придобита образователна степен, свидетелство за управление на МПС, допълнителни квалификации.

IV. Ред за провеждане на конкурса

            Заявлението за кандидатстване, Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3 може да изтеглите от ТУК или да получите на място в общинска администрация Девин - стая 8, етаж 2, ул. „Дружба” № 1

             Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в офиса на проекта – стая 8, етаж 2, Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1,всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. Краен срок за подаване на заявления едо17.00ч. на 31.07.2019г.Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

            Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Девин.

            Конкурсът  протича в два етапа:

 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
 • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

            До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Девин на адрес www.dеvin.bg и/или на информационното табло в сградата на община Девин .

 

 


www.eufunds.bg

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

в община Девин и община Доспат “, Договор № BG05M9OP001-2.040-0097-С01

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер