Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 10 Юли 2019г. 16:02ч.

Проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин - отвори;

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за нова Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния адрес на общината: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

МОТИВИ

към проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин

 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за управление на горските територии собственостна община Девин

Със Закона за горите /ЗГ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове се определят обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, условията и редът за осъществяване на дейностите по контрол и опазване на горските територии, в т.ч. собственост на общините. Законът за горите регламентира правилата за управление на горските територии – общинска собственост. Съгласно чл.181, ал.6 от ЗГ, общинският съвет определя с наредба реда за управление на горските територии – общинска собственост. В тази връзка е необходимо да се приеме Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин.

Проектът на Наредбата за управление на горските територии собственост на община Девин е основан на принципите за устойчиво, природосъобразно и многофункционално управление и стопанисване на горските територии, собственост на община Девин.

Проектът на Наредбата е съобразен с регламентите и изискванията на нормативната уредба. Уредени са собствеността, правомощията, задълженията и отговорността на общината, свързани с управлението на горските територии, опазването, стопанисването и ползването на общинските горски територии, с цел тяхното оптимално развитие. По-важните акценти, които следва да бъдат отбелязани са: Устойчивото и природосъобразно управление на общинските горски територии.Разписан е редът за разпореждането с горските територии, собственост на общината и управлението им; естественото възобновяване и залесяване с дървесни и храстовидни видове; редът, условията и начините за възлагане изпълнението на дейности в горските територии на общината; редът и условията за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; редът и условията за провеждането на сечи в горските територии – общинска собственост. Регламентирана е защитата на горските територии, обхващаща мерки за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други въздействия. Регламентирани са правилата за достъпа до горските територии – общинска собственост и строителството в тях, редът за опазване на горските територии – общинска собственост.

С приемането на Наредбата се създава възможност за регламентация на принципите на управлението на горските територии – общинска собственост и организацията на управлението и контрола на дейностите в тях.

Причините за изготвянето и приеманетно на проекта на Наредба са необходимостта от привеждане на наредбата, уреждаща обществените отношения с местно значение, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии, в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и отмяната на досега действащата Наредба за реда за управление на горските територии – общинска собственост на община Девин, приета с Решение № 172, по протокол № 12 от 16.09.2014 г. на Общински съвет – Девин. Последната е отменена в нейната цялост с Решение № 199 от 29.05.2019 г. на Административен съд – Смолян, във връзка с подаден протест, с искане за отмяна, от Окръжна прокуратура – Смолян. Констатирана е незаконосъобразност по приемането на Наредбата, тъй като не е спазен предвиденият процесуален ред по чл. 26, ал. 1 и 2 на Закона за нормативните актове за предварително уведомяване на заинтересованите лица преди приемане на нормативния акт.

 

 

2. Цели, които се поставят

 

Настоящият проект цели:

 

  • Осъвременяване на нормативната уредба в областта на опазването, стопанисването и ползването на горските територии – общинска собственост.
  • Постигане на яснота, публичност и обективност при управлението на горските територии, собственост на община Девин.
  • Определяне на правила за организацията по оперативното управление и контрола на дейностите в горските територии.
  • Законосъобразно провеждане на процедурите по управление и разпореждане с общинската собственост.
  • Създаване на административен ред за превенция и констатиране на нарушения.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба.

 

Проектът на предлаганата Наредба няма да изисква допълнителни финансови или други средства.

 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

 

  • Подобряване на работата по прилагането на законовите и подзаконовите изисквания във връзка с опазването и развитието на горските територии – общинска собственост, както и повишаване на контрола за съблюдаването им.
  • Качествено и устойчиво стопанисване на общинските горски територии, поддържане и подобряване състоянието им, опазване и увеличаване на производството на дървесина и недървесни горски продукти, чрез природосъобразно стопанисване.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 

Предлаганият проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за горите, поради което проектът на Наредбата е разработен в съответствие с правото на Европейския съюз.

 

 

 

Вносител:

 

            /П/

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

Кмет на община Девин

Проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин е публикуван и на Портал за обществени консултации -  http://www.strategy.bg/

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер