Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год.
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 12 Юли 2019г. 10:33ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

Помещение /бивш бар Прима/, с площ: зала – 154 кв.м., кухня – 69 кв.м., тоалетна – 27 кв.м. в Дом на културата разположено на кота -2.70 в сграда с идентификатор № 20465.502.287.1по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Орфей” №1 с АОС №112/30.09.1998г., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 821.00 лв. с ДДС, съгласно Приложение №1, р.II, р.2,к.3 и раздел IV, ред 6, колона 3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин за срок от 10 години.

Депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, която да се внесе в касата на Общината до 17.00 часа на 26.07.2019 г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

        Срок за закупуване на тръжната документация от 15.07.2019г. до 26.07.2019г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30 лв.

Срок за извършване на оглед на имота от 15.07.2019г. до 26.07.2019г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Общината от 15.07.2019 г. до 17.00 часа на 26.07.2019г.

Дати за провеждане на търга на 29.07.2019 г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 12.08.2019 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 09.08.2019 г.

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ

По Заповед за заместване №РД-09-315/09.07.2019г.

  

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер