Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Конкурс за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

СНЦ Местна инициативна рибарска група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ”обявява конкурс за избор на външни експерти – оценители

         Във връзка с изпълнение на проект BG14MFOP001-4.002-0001 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ по АДБФП №МДР-ИП-01-91/27.08.2018г. и Споразумение за управление на СВОМР №МДР-ИП-01-92/27.08.2018 г., се

                                        

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ (МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“)

1.Конкурсът се провежда в следните етапи:

а) Кандидатстване по документи и проверка за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата;

б) Интервю с кандидатите;

Външните експерти – оценители се набират за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по следните мерки от СВОМР на МИРГ:

 • Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход;
 • Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”;
 • Мярка 5.4Преработване на продуктите от риболов и аквакултури;
 • Мярка 7.1Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности;
 • Мярка 7.2. „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство;

КППП извършват проверка за окомплектованост на ПП и подбор за съответствие на проектни предложения със стратегията на МИРГ.

2. Минимални изисквания към кандидатите:

 • Кандидатите следва да са физически лица.
 • Кандидатите следва да притежават висше образование - минимум степен „бакалавър“ и специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”, „Аграрни науки“.
 • Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти финансирани от европейски фондове и програмии/или
 • Кандидатите следва да притежават професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години.
 • Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.
 • Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите на проекти финансирани по ПМДР, както и относно подхода ЛИДЕР и СВОМР на МИРГ и работа в ИСУН.

3.Кандидатите за външни експерти не следва:

 • да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР;
 • да са членове на Управителния съвет на МИРГ;
 • да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост с членовете на УС на МИРГ.
 • да са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
 • да са поставени под запрещение;
 • да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ;
 • да са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година.

 4. Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Копие на диплома за завършено образование.;
 • Копие на документи, удостоверяващи професионален опит.;
 • Други документи.;

Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.

 5. Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес: гр. Девин, ПК 4800, ул. „Руен” № 2 , СНЦ Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, в срок от 15.07.2019 г. до 02.08.2019г. включително. Документи получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат.Регистрират се само документите получени в деловодството на МИРГ преди крайният срок посочен в обявата.

     Пълният комплект документи за кандидатстване за експерт – оценител е публикуван на Интернет страницата на СНЦ Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат: http://www.flag-rhodope.bg/

За допълнителна информация:

Телефон: +359 883 372 898, или на място в офис на МИРГ на адрес: гр. Девин, ул. „Руен” № 2.

 


 

Административен Договор №МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г и Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР №МДР-ИП-01-92/27.08.2018г. на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“

По Процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/”

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 година

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер