Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 17 Юли 2019г. 10:11ч.

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин - отвори;

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Девин чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проекта за Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на следния електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Проекта на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин е публикуван и на Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4511

 

МОТИВИ

КЪМНАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА ДЕВИН

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин:

Приетата с Решение № 163 от 22.12.2008 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 5 от 20.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015г., в сила от 22.12.2015 г., изм. с Решение № 168 от 28.10.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 54 от 31.03.2017 г., изм. с Решение № 182 от 29.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г. изм. и доп. с Решение № 1 от 23.01.2019 г. на Общински съвет – Девин, в сила от 01.01.2019 г., с изключение на чл. чл. 15, т. 2 от същата, който влиза в сила от 01.01.2020 г. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин е оспорвана в съда с протест на Окръжна прокуратура – Смолян. Искането e за отмяна на Наредбатав нейната цялост.Констатирана е незаконосъобразност по приемането на Наредбата, тъй като не е спазен предвиденият процесуален ред по чл. 26, ал. 1 и 2 на Закона за нормативните актове за предварително уведомяване на заинтересованите лица преди приемане на нормативния акт през 2008 г., въпреки че за измененията и допълненията на наредбата след 2016 г. са спазени съответните процедури по обявяване.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени със закона. Причина за изготвянето и приеманетно на проекта на Наредба е и необходимостта от привеждане на наредбата, уреждаща обществените отношения с местно значение, свързани с определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.Настоящият проект на Наредбата регламентира размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени със закона.

2. Цели, които се поставят

Целта, която се поставя с приемането на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин е синхронизиране на регулираната материя на подзаконово и законово ниво, както и с изпълнение на делегирани от законодателя конкретни правомощия на местната власт в областта на регулирането и администрирането на местните данъци.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата

Предложеният проект на Наредба няма финансово изражение и необходимост от допълнителни финансови средства във връзка с въвеждането на наредбата.

4. Очаквани резултатиот прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Очакваните резултати са свързани със синхронизиране на местната наредба с текстовете на действащото законодателство на Република България, постигане на яснота и конкретност при определяне на местните данъци в община Девин.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за нова Наредба е подзаконов нормативен акт и не противоречи както на законодателството на Република България, така и на европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност, които са свързани с тази материя.

 

Вносител:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер