Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 19 Юли 2019г. 14:41ч.

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин - отвори;

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния адрес на общината: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Проекта на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин е публикуван и на Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4519

 

 

МОТИВИ

към проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин

 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин

Съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината, разработена съгласно изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

За управление на отпадъците на територията на общината към момента действа Наредба, приета с Решение № 126 от 17.09.2015 г.на Общински съвет – Девин по Протокол № 11 от 17.09.2015 г., за която не са спазени процедурите по чл. 26, ал. 1 и 2 на ЗНА за предварително уведомяване на заинтересованите лица преди приемане на нормативния акт. Необходимостта от привеждане на действащата наредба в съответствие с нормативните актове от по-висока степен обуславя изготвянето и приемането на проект на нова наредба за постигане на по-ефективно управление на отпадъците на територията на община Девин.

С проекта на Наредбата се уреждат дейностите по управление на отпадъците на територията на община Девин на физическите лица, които живеят или временно пребивават в общината, както и на юридическите лица, които осъществяват дейност на нейната територия; редът и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци и поддържането на чистотата на територията на община Девин; финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги; контролът, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на наредбата.

2. Цели, които се поставят

Целта на Наредбата е уреждане на обществените отношения, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на територията на община Девин, с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже по-голям контрол върху дейностите свързани с управлението на отпадъците.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба.

За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на повече от предвидените в бюджета финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Очакваните резултати са наличието на нормативна уредба, съответстваща на нормативната уредба от по-висока степен и правна сигурност при прилагането ѝ. Новата Наредбата ще допринесе за подобряване работата по прилагането ѝ, както и за повишаване на контрола за съблюдаване на законовите и подзаконови изисквания във връзка с управлението на отпадъците на територията на община Девин.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин е в съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното законодателство.

 

Вносител:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер