Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 16 Август 2019г. 10:26ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 22.08.2019 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 91 от 05.07.2019г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ в кв. 36 по плана на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 05.08.2019г. относно: Вземане на решение за прекратяване дейността на „Медицински център 1 - Девин” ЕООД – гр. Девин, стартиране производство по ликвидация и избор на ликвидатор.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 05.08.2019 г. относно: Възлагане на Услуга от общикономически интерес по проект BG05M9OP001-2.040-0097 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспатпо процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2. 040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0097- C01.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 111 от 06.08.2019г. относно: Изменение на Решение № 19, взето с Протокол № 3/28.02.2019 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 112 от 09.08.2019 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І и терен за озеленяване в кв. 29 /ПИ 73105.501.368 и ПИ 73105.501.369/ и частична промяна на улична регулация от о.т. 193 през о.т. 194 до о.т. 195, с. Триград.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 113 от 09.08.2019 г. относно: Изменение на Решение № 20, взето с Протокол № 3/28.02.2019г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 114 от 14.08.2019 г. относно: Разглеждане на предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ XIV-777, кв. 16 по плана на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 115 от 15.08.2019 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 94 от 24.07.2019г. по Протокол № 11 на Общински съвет гр.Девин.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116 от 15.08.2019 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 97 от 24.07.2019г. по Протокол № 11 на Общински съвет гр.Девин.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117 от 15.08.2019 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 104 от 24.07.2019г. по Протокол № 11 на Общински съвет гр.Девин.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 118 от 15.08.2019 г. относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 15.08.2019 г. относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 15.08.2019 г. относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие за 2019 г. и предложение за актуализация.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Заместник Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС – Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер