Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Девинска, с цел - "заустване на смесени, пречистени производствени(от измиването на автомобили) и дъждовни отпадъчни води
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Август 2019г. 10:04ч.

Съобщение на Басейнова дирекция - гр.Пловдив, за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.1 и 2 от ЗВ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Двинска, представляваща ПИ с идентификатор 20465.161.317, с начин на трайно ползване(НТП) - "водно течение, река", държавна публична собственост, поречие на р. Марица, която е част от водно тяло с код BG3MA600R136"Река Девинска река от язовир Тошков чарк до устие и притоци:ляв река Бабинска"с цел "заустване на смесени, пречистени производствени(от измиването на автомобили) и дъждовни отпадъчни води след коалесцентен сепаратор с калова яма и байпас  от експлоатация на съществуващ обект: "Автомивка към автосервиз и тир паркинг" находя се в ПИ с идентификатор 20465.505.1148 по КК и КР на гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Съобщение - отвори;

Срок на обявяването от 22.08.2019г.до  04.09.2019 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер