Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 23 Август 2019г. 07:20ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

         1. Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин, обл. Смолян, м."Поюклиев гроб” с площ от 161 кв.м., в поземлен имот с идентификатор №002167, актуван с АОС 2377/04.04.2014г. и АОС 2470/23.10.2015 г.,целия с площ 1189 кв.м. Вид собственост : Общинска частна. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия: Осма, при граница и съседи : 002386,002387,002388 и 002168, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 128.80 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.6, к.9 от Приложение №1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин за срок от десет години.

         2. Терен с площ от 30 кв.м., за поставяне на преместваем обект за обслужващи дейности за масажни услуги, находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин, област Смолян, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 18.00 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.6, к.15 от Приложение №1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин за срок от десет години.

Депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, която да се внесе в касата на Общината до 17.00 часа на 09.09.2019 г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 27.08.2019г. до 09.09.2019г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30 лв. с ДДС.

Срок за извършване на оглед на имота от 27.08.2019г. до 09.09.2019г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Общината от 27.08.2019 г. до 17.00 часа на 09.09.2019г.

Дати за провеждане на търга на 10.09.2019 г. от 11.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 20.09.2019 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 19.09.2019 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

  

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер