Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Обявление за сключване на договори за добив на дървесина по реда на чл.27, ал.1, т.1 и т.3 от НУРВИДГТДОСПДНП
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 26 Август 2019г. 11:49ч.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

СТРАНИ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            ОбщинаДевин уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина отабиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти”, са в размер на 635куб.м.

            Сключването на договори ще започне от 14:00 часа на 29.08.2019год., при постъпили заявления от страна на търговци в срок до 12:00 часа на 28.08.2019г.

Присъствието на управителите на фирмите подали заявления, или техни упълномощени представители е задължително.

В заявленията е необходимо да бъде посочен обема дървесина и обектите от които същите желаят да добият и евентуално да закупят по ценоразпис, както и търговците да отговарят на следните условия:

1. Търговците е необходимо да са вписани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и да притежават удостоверение за регистрация за дейността – добив на дървесина и да е подал заявление за сключване на договор в посочения срок.

2. Да декларират, че отговарят на задължителните условия, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

3. Да декларират, че отговарят на изискването за минимален брой работници с необходимата квалификация, назначени на трудов договор, както и че разполагат с необходимата техника за извършване на добива на дървесина в обектите за които са подали заявление.

 

Обект №

Отдел/подотдел

Прогнозно количество дървесина куб.м.

Гаранция за изпълнение /лева/

Квалифициран персонал

Техническо оборудване

Секач-моторист

Тракторист

Трактор извозни

Въжена линия

Моторни триони

1901

201 - з; 201 – л;

635

929,50

1

1

1

1

1

 

4. При сключване на договори за добив на дървесина по реда на чл.27 от Наредбата, търговците следва да:

-      Представят документи, съгласно чл. 35, ал. 5, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата , валидни към датата на сключване на договора;

     - Докажат наличието на изискуемия минимален брой назначени на трудов договор работници, с необходимата квалификация за всеки обект, както и необходимата техника за извършване на добив за всеки обект, които са посочени в таблицата в настоящето обявление (справка за действащите трудови договори издадена от НАП, със срок на валидност 1 /един/ месец преди датата на сключване на договора) с необходимата квалификация (свидетелства за правоспособност на лицата, които ще извършват добива на дървесината в обекта), както и наличието на изискуемата техника (технически изправна собствена или наета техника, копие от служебните талони и договорите за наем ако същата е наета) за извършване на добив на дървесина в съответния обект.

- Внесат гаранцията за изпълнение в размер на 929.50 лв., което е 5 % от общата цена за обекта, която се внася преди сключване на договора по следната банкова сметка на Община Девин, IBAN: BG79 IABG 7491 3301 5166 03, BIC КОД: IABGBGSF, при Банка: Интернешънъл Асет Банк, офис Девин.

Добитата дървесина от съответния обект ще бъде предоставяна, чрез продажба по ценоразпис от склад на фирмата извършваща добива в обекта, при положение, че същата е заявила и закупуването й. В случаите, в които търговеца не е заявил закупуване на дървесина то тогава добитата дървесина ще бъде предлагана за продажба по ценоразпис на други търговци/фирми/. При продажба на пострадалата дървесина по ценоразпис, търговците трябва да отговарят на условията, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3, буквите от „а” до „ж”,вкл. от Наредбата.

Настоящото обявление да се публикува на интернет страницата на Община Девин.

Образци на заявление, декларации и проект на договор може да бъдат изтеглени от тук - изтегли;

 

Кмет на ОбщинаДевин: ………………

/Красимир Даскалов /

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер