Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

ДИРЕКЦИЯ БФИР - ОТДЕЛ МДТ

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1, тел:03041/2421

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

5/06.10.2014 г.

До "ГОРПРОМ" АД

БУЛСТАТ-***********

представлявано от

.....................................

 

 

Адрес:

гр. Девин

ул. "Освобождение" №11

общ. Девин

обл.Смолян

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Девин , Отдел МДТ при Албена Михайловастарши счетоводител за връчване на Покана за доброволно изпълнение изх. №18-1/03.06.2014г и АУЗД №18-1/03.06.2014

 

Адрес на офиса на Отдел МДТ:

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1,тел:03041/2421

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено.

Служител в Община Девин, ОтделМДТ: Албена Михайлова – старши счетоводител.

 

 

Дата на окачване: 06.10.2014 г.

Дата на смъкване:……………

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер