Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 13 Септември 2019г. 10:24ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 19.09.2019 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 12.09.2019 г. относно: Одобряване на Запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор № BG16RFOP001-2.002-0040-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002-0040 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2”, проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин.”

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 12.09.2019 г. относно: Изменение на Решение № 194 от 20.12.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението.”

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 12.09.2019 г. относно: Изменение на Решение № 193 от 20.12.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска административна сграда - гр. Девин, община Девин.”

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 12.09.2019 г. относно: Изменение на Решение № 179 от 28.11.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районното управление - Девин.”

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 12.09.2019 г. относно: Изменение на Решение № 157 от 24.10.2018 г. на Общински съвет - Девин във връзка с даване на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура - Обединено детско заведание „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” - гр. Девин.”

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 12.09.2019 г. относно: Актуализация на бюджета на община Девин за 2019 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 12.09.2019 г. относно: Определяне на средната месечна посещаемост в детските градини в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 09.09.2019г. относно: Допълване на Решение № 89/29.06.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 09.09.2019 г. относно: Допълване на Решение № 68/30.05.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

 10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 09.09.2019г. относно: Допълване на Решение № 126/16.08.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 09.09.2019 г. относно: Допълване на Решение № 130/16.08.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 09.09.2019 г. относно: Допълване на Решение № 73/30.05.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 09.09.2019 г. относно: Допълване на Решение № 86/29.06.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 09.09.2019 г. относно: Допълване на Решение № 88/29.06.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 09.09.2019 г. относно: Допълване на Решение № 42/29.03.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 09.09.2019 г. относно: Допълване на Решение № 127/16.08.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 09.09.2019 г. относно: Допълване на Решение № 87/29.06.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 09.09.2019 г. относно: Допълване на Решение № 74/30.05.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 09.09.2019 г. относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти с идентификатори 20465.502.1604 и 20465.502.1605, участващи в УПИ XXXII, кв. 72 - по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 11.09.2019 г. относно: Продажба на УПИ-V, кв. 81 имот с идентификатор 20465.504.1552 по ПУП на гр. Девин частна общинска собственост със собственици на законно построена в него сграда чрез подадено заявление от Йорданка Димитрова Георджиева и Веселин Димитров Кочев.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 12.09.2019 г. относно: Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ III - Гробищен парк, кв. 26 по плана на с. Гьоврен, община Девин с ПИ 18424.3.500 по КК на с. Гьоврен /ПИ 016027 по КВС/, ПИ 18424.3.501 по КК на с. Гьоврен /ПИ 016028 по КВС/, ПИ 18424.3.502 по КК на с. Гьоврен / ПИ 016029 по КВС/, ПИ 18424.3.503 по КК на с. Гьоврен /ПИ 016030 по КВС/ - земеделски земи в м. „Алана”, землище с. Гьоврен, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 12.09.2019 г. относно: Одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за ПИ 03112.73.30 по кадастралната карта на с. Беден, /ПИ 073030 по КВС/ в м. „Радва ливада”, землище с. Беден, за нов гробищен парк в УПИ I - Гробищен парк, кв. 1 по плана на м. „Радва ливада”, землище с. Беден.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 12.09.2019 г. относно: Даване на съгласие за изработване на ПУП - ПУР, за промяна на част от улична регулация от о.т. 584 до о.т. 586 на ул. „Кокиче”, промяна на УПИ III, УПИ II и УПИ I в кв. 138 по ПУП на гр. Девин на ПУП - ПУР и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

24. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 21.08.2019г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за част от централна градска част – ул. „Освобождение” – частична промяна на улична регулация, УПИ VІІІ и УПИ Х - 357 в кв. 36 по плана на гр. Девин в рамките на ПИ 20465.502.5029 и ПИ 20465.502.357.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

25.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 09.09.2019 г. относно: Прекратяване срока на действие на разрешително № 2/29.07.2016 г. продължено с Решение № 5-прс/16.10.2018 г., преиздаване на ново разрешително на „Валко България” ООД и продължаване на срока му на действие за водовземане на минерална вода - от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

26.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 12.09.2019 г. относно: Управление на общински имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

27.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 от 12.09.2019 г. относно: Разпореждане с общински имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

28.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС – Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер