Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 17.10.2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА,чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 17.10.2019 година /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 165 от 15.10.2019 г. относно: Доклад на временна комисия за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 166 от 15.10.2019 г. относно: Приемане отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2019 г. - 01.10.2019 г.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 167 от 15.10.2019 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 151 от 19.09.2019г. по Протокол № 15 на Общински съвет гр.Девин.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 168 от 15.10.2019 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва:Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 169 от 16.10.2019 г. относно: Актуализация на бюджета.

Докладва: ВрИД Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 16.10.2019 г. относно: Изработване на подробен устройствен план за обект „Предприятие за бутилиране на изворна вода” в землището на село Осиково, община Девин, състоящ се от три под обекти:

- Каптиране на КЕИ „Бялата стена” за водовземане.

- Водопровод свързващ извора с предприятие за бутилиране на изворната вода.

- Производствена база в УПИ II - кв. 21 по действуващия ПУП на с. Осиково.

Докладва: ВрИД Кмет на Община Девин

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер